กำไรสะสม (Retained Earnings)

Click to rate this post!
[Total: 1614 Average: 5]

กำไรสะสม (Retained Earnings) หมายถึง ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เกินกว่าจำนวนเงินลงทุนที่ผู้ถือหุ้น นำมาลงทุนในบริษัท ดังนั้นกำไรสะสมจึงเกิดจากการดำเนินงานของกิจการ ที่สร้างผลกำไรให้กับกิจการนับตั้งแต่เริ่มจัดตั้งจนถึงสิ้นงวดบัญชีในปัจจุบัน

(Visited 116 times, 1 visits today)
 
https://xn--12cmjl1dch7jsceee8bzx.com/%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b9%84%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%a1

Leave a Comment

Scroll to Top