สำนักงานบัญชี.COM » หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่

Click to rate this post!
[Total: 2317 Average: 5]

หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่
ข้าพเจ้า ……………………………………………………………………… เป็นเจ้าของอาคาร ซึ่งตั้งอยู่ เลขที่………….…….ตรอก/ซอย ………………….. ถนน …..……………….. หมู่ที่ ………..…..ตำบล…………………………อำเภอ……………………………จังหวัด………………………….…..……ตามสำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาสัญญาเช่า/สำเนาหนังสือสัญญาซื้อขายซึ่งแนบมาพร้อมกับหนังสือนี้
ขอทำหนังสือฉบับนี้ขึ้นไว้เพื่อแสดงว่าข้าพเจ้ายินยอมให้…………………………………………………ใช้อาคารดังกล่าวเป็นสถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ได้ และเพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ
หนังสือนี้ทำเมื่อวันที่ ………………………………………………………….
(ลงชื่อ) ………..………………….….………… เจ้าของอาคาร
( .……………..……………………… )
(ลงชื่อ) ………………………..………………  ผู้ประกอบการ
( .…………….………….…………… )
(ลงชื่อ) …………………..……………..……… พยาน
( .…………….………….…………… )

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )