เปรียบเทียบ ข้อดี ข้อเสีย ห้างหุ้นส่วนสามัญ

Click to rate this post!
[Total: 4325 Average: 5]

ห้างหุ้นส่วนสามัญ มีหุ้นส่วน สองคนขึ้นไป ผู้เป็นหุ้นส่วนจะอยู่ฐานะผู้จัดการ และทุกคนรับผิดชอบในหนี้สินไม่จำกัดจำนวน ตามกฎหมายเรียกว่า ผู้เป็นหุ้นส่วนสามัญ และเรียกผู้ที่รับผิดชอบการบริหารงานของห้างว่า “หุ้นส่วนผู้จัดการ”

การประกอบการแบบห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล มีลักษณะเหมือนกับ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทุกประการ แต่มีข้อแตกต่างกัน คือการนำห้างหุ้นส่วนสามัญไปจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีผลให้ห้างหุ้นส่วนนั้นเป็นนิติบุคคล แยกต่างหากจากห้างหุ้นส่วน ข้อดีของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
1. การเสียภาษีแบบนิติบุคคล
2. ได้รับความเชื่อถือจากบุคคลภายนอกมากขึ้น เนื่องจากมีผู้สอบบัญชี
3. มีการร่วมลงทุนและความรู้ของหุ้นส่วน
ข้อดีของห้างหุ้นส่วนสามัญ
1. การจัดตั้งกระทำได้ง่าย
2. มีการร่วมทุนและความรู้ความสามารถจากผู้เป็นหุ้นส่วน
3. สามารถขยายกิจการด้วยการเพิ่มทุนหรือรับหุ้นส่วนเพิ่มได้
ข้อเสียของห้างหุ้นส่วนสามัญ
1. เมื่อห้างมีการขาดทุนและเลิกกิจการ ผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีฐานะการเงิน ดีจะถูกเรียกร้องให้ชำระหนี้ของห้างทั้งหมดได้
2. ความคล่องตัวและความเป็นอิสระ ในการบริหารงานลดลง
3. การเสียภาษี เป็นการเสียแบบบุคคลธรรมดา
4. ผู้เป็นหุ้นส่วนต้องรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ร่วมกันโดย เจ้าหนี้ อาจจะเรียกให้หุ้นส่วนคนใดชำระหนี้ให้จนครบจำนวนย่อมได

ใส่ความเห็น

cachecache