ประกันสังคม

แจ้งเข้า รับเอาชื่อเข้าบริษัท ทำประกันสังคม

สํานักงานบัญชี ปังปอน

บริษัท ปังปอน จำกัด

ประกันสังคม คือ นายจ้างและลูกจ้างต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ฝ่ายละ 5% ของค่าจ้าง แต่ไม่เกิน 750 บาทต่อเดือน ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเงินเดือน 20,000 บาท 5% ของ 20,000 บาท คำนวณออกมาแล้วก็คือ 1,000 บาท แต่กฏหมายกำหนดว่าไม่เกิน 750 บาท ดังนั้นนายจ้างและลูกจ้างก็จ่ายแค่เพียงฝ่ายละ 750 บาท


081-931-8341 ( คุณจ๋า )

ทำไมต้องจัดทำประกันสังคม

การทำประกันสังคมจะช่วยคุ้มครองให้ลูกจ้างได้รับการคุ้มครอง 7 กรณี

 1. ช่วยจ่ายค่ารักษากรณีเจ็บป่วย
 2. คลอดบุตร
 3. ทุพพลภาพ
 4. สงเคราะห์บุตร
 5. ว่างงาน
 6. ชราภาพอายุครบ 55 ปี
 7. และกรณีเสียชีวิต

สำหรับนายจ้างที่ไม่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมให้กับลูกจ้างมีความผิดตามพระราชบัญญัติประกันสังคม อาจจะถึงขั้นจำคุก หรือเสียค่าปรับ

ขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนประกันสังคม

 • จัดทำเอกสารแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนประกันสังคม
 • เตรียมเอกสารของนายจ้างที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนประกันสังคม
 • เตรียมเอกสารของลูกจ้างที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนประกันสังคม

เอกสารที่ต้องใช้ในการขึ้นทะเบียนนายจ้าง

 • สำเนาหนังสือรับรอง ไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
 • สำเนารายงานการประชุมจัดตั้งบริษัท
 • สำเนาข้อบังคับบริษัท(ถ้ามี)
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้ให้ความยินยอม/หรือผู้ให้เช่า
 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้ให้ความยินยอม/หรือผู้ให้เช่า
 • สำเนาบัตรประชาชนกรรมการทุกคน
 • สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการทุกคน
 • เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์บ้าน/หรือสัญญาซื้อขาย
 • หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่/หรือสัญญาเช่า
 • แผนที่ตั้ง
 • สำเนา ภ.พ.20 หรือ ภ.พ.01 / ภ.พ.09 (ถ้ามี)
 • เมื่อบริษัทฯ ท่านมีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ต้องขึ้นทะเบียนนายจ้างและขึ้นทะเบียน ประกันสังคมให้กับลูกจ้างภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่เริ่มมีลูกจ้าง

นายจ้างมีหน้าที่จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมแก่ลูกจ้างไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งด้วย ปัจจุบันนายจ้างจ่าย 5% และหักจากเงินเดือนลูกจ้างอีก 5% ของเงินเดือน กรณีกรรมการบริษัท หรือ หุ้นส่วนผู้จัดการ ไม่ถือว่าเป็นลูกจ้าง จึงไม่มีสิทธิขึ้นทะเบียน ลูกจ้างของกิจการ

สิทธิประโยชน์ประกันสังคมแก่ลูกจ้าง

 1. ค่าหมอ ค่ายา ค่าทำฟัน ยามเจ็บป่วย หรือเกิดอุบัติเหตุ
 2. ค่าเงินชดเชย กรณีทุพพลภาพ
 3. ค่าคลอดบุตร
 4. ค่านมลูก (เงินสงเคราะห์บุตร)
 5. ค่าใช้จ่ายยามตกงาน
 6. ค่าจัดงานกรณีเสียชีวิต
 7. ค่าใช้จ่ายยามเกษียณ

บริษัท ปังปอน รับขึ้นทะเบียนนายจ้างลูกจ้าง บริการรับขึ้นทะเบียนประกันสังคม แจ้งเข้าแจ้งออก เมื่อมีพนักงานเข้าใหม่ หรือลาออก

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )