หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่

Click to rate this post!
[Total: 2316 Average: 5]

หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่
ข้าพเจ้า ……………………………………………………………………… เป็นเจ้าของอาคาร ซึ่งตั้งอยู่ เลขที่………….…….ตรอก/ซอย ………………….. ถนน …..……………….. หมู่ที่ ………..…..ตำบล…………………………อำเภอ……………………………จังหวัด………………………….…..……ตามสำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาสัญญาเช่า/สำเนาหนังสือสัญญาซื้อขายซึ่งแนบมาพร้อมกับหนังสือนี้
ขอทำหนังสือฉบับนี้ขึ้นไว้เพื่อแสดงว่าข้าพเจ้ายินยอมให้…………………………………………………ใช้อาคารดังกล่าวเป็นสถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ได้ และเพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ
หนังสือนี้ทำเมื่อวันที่ ………………………………………………………….
(ลงชื่อ) ………..………………….….………… เจ้าของอาคาร
( .……………..……………………… )
(ลงชื่อ) ………………………..………………  ผู้ประกอบการ
( .…………….………….…………… )
(ลงชื่อ) …………………..……………..……… พยาน
( .…………….………….…………… )

(Visited 1,942 times, 2 visits today)
 
https://xn--12cmjl1dch7jsceee8bzx.com/letter-of-permission-to-use-the-location-of-the-head-office

Leave a Comment

Scroll to Top