อาคาร คือ (building)

Click to rate this post!
[Total: 866 Average: 5]

อาคาร หมายถึง สิ่งก่อสร้างที่สร้างโดยมนุษย์ ในรูปของโรง เรือน ร้าน หรือรูปแบบอย่างอื่นสำหรับใช้สอย แต่ในกฎหมายควบคุมอาคารได้รวม สะพาน อุโมงค์ ท่อ ป้ายและอื่น ๆ ไว้ในนิยามคำว่าอาคารด้วยด้วยเหตุผลในการบังคับใช้ มักมีส่วนประกอบทางสถาปัตย์กรรมมากกว่าหนึ่งอย่างและปกติจะตั้งอยู่บนพื้นดิน
ตัวอย่างการบันทึกบัญชี อาคาร
1.เมื่อกิจการทำการซื้ออาคารโดยใช้เงินสด
2.เมื่อกิจการซื้ออาคารโดยจ่ายผ่านเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน

(Visited 164 times, 1 visits today)
 
https://xn--12cmjl1dch7jsceee8bzx.com/%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a3

Leave a Comment

Scroll to Top