กิจกรรมลงทุน คือ ( Investing Activities )

Click to rate this post!
[Total: 1488 Average: 5]

กิจกรรมลงทุน (Investing Activities) หมายถึง รายการเงินสดรับและจ่ายในงบกระแสเงินสด ที่เกิดจากกิจการซื้อหรือขายสินทรัพย์หรือทรัพยากรอื่นๆที่ไม่ใช่สินค้า และคาดว่าจะก่อให้เกิดรายได้และกระแสเงินสดรับในอนาคต

 

(Visited 181 times, 1 visits today)
 
https://xn--12cmjl1dch7jsceee8bzx.com/%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99

Leave a Comment

Scroll to Top