ภาษีซื้อ เกิดขึ้นเมื่อใด

Click to rate this post!
[Total: 1156 Average: 5]

ภาษีซื้อ จะเกิดขึ้นเมื่อมีการซื้อขายหรือเปิดบิลใบเสร็จแล้ว
ภาษีซื้อเป็นชื่อเรียกอย่างหนึ่งในระบบภาษีแท้จริงแล้วคือ เงินที่รัฐบาลจัดเก็บจากการซื้อของผู้บริโภค ในทางบัญชี ภาษีซื้อนั้นอาจไม่มีตัวตนอยู่ แต่เนื่องจากประเทศไทยมีกาจจัดเก็บภาษี ดังนั้น ภาษีซื้อในทางบัญชีจึงมีตัวตนเกิดขึ้น หากประเทศไหนไม่มีการจัดเก็บภาษี คำว่า ภาษีซื้อ!! อาจไม่มีตัวตัวอยู่หรือไม่จำเป็นต้องมีก็ได้

สำหรับคนทั่วๆ ไปคำว่า ภาษีซื้อที่เข้าใจง่ายๆ คือ “ภาษีซื้อเกิดจาก“การซื้อสินค้า 1 ชิ้น จำนวน 100 บาท แล้วมี ภาษีซื้ออยู่ในนั้น 7 บาท เท่ากับ สินค้าชิ้นนั้นมีมูลค่า 93 บาท
สำหรับผู้ประกอบการ พ่อค้า ผู้ทำธุรกิจ นักบัญชี หรือหน่วยงานกรมสรรพากร การซื้อสินค้าจำนวน 100 บาท อาจจะมีมูลค่า 93 บาท หรือ 107 ก็ขึ้นอยู่กับการต้นทุนของสินค้าชิ้นนั้น  และที่ต้องเข้าใจเพิ่มคือ “ภาษีซื้อเกิดจาก” นิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่อยู่ในระบบภาษีมูลเพิ่ม ซื้อของกับ ผู้ขายที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเช่นเดียวกัน
ใครที่ต้องอยู่ในระบบภาษีมูลค่า  หลักๆ แล้ว คือ
1.นิติบุคคล หรือ บุคคล ที่มีรายได้หักเกิน 1,800,000 บาท และเป็นธุรกิจที่กฎหมายบังคับ
2.ผู้ที่ต้องการประกอบการค้ากับ ผู้ที่อยู่ในระบบภาษีมูลเพิ่มอยู่แล้ว หากรายได้ไม่ถึง 1,800,000 บาทก็สามารถเข้าระบบได้
เงินภาษีซื้อต้องรวบรวมแล้วนำส่งให้กรมสรรพากรทุกๆ โดยการรวบรวมตัวเลขลงในแบบ ภ.พ.30 ให้นำภาษีขาย หักกลบลบหนี้กับภาษีซื้อ หากมีภาษีซื้อ มากกว่า ภาษีขาย ไม่ต้องเสียภาษี ให้นำยอดภาษีที่เหลือจากการหักกลบลบหนี้ไปรวมกับยอดภาษีเดือนหน้า
สรุปให้เข้าใจง่ายๆ
หากกิจการซื้อสินค้าหรือบริการ มากกว่า ขายสินค้าหรือให้บริการ บริษัทไม่เสียภาษีและสามารถขอคืนได้ ตามที่กฎหมายกำหนด

ใส่ความเห็น

cachecache