สํานักงานบัญชี.COM » หนังสือยืนยันยอดเจ้าหนี้ หนังสือยืนยันยอดลูกหนี้

Click to rate this post!
[Total: 13172 Average: 5]

ตัวอย่างหนังสือยืนยันยอดลูกหนี้การค้า หรือ หนังสือยืนยันยอดเจ้าหนี้การค้า ในการขอยืนยันยอด  จากบุคคลภายนอก doc docx

โดยปกติ การขอหนังสือยืนยันยอด ไม่ได้กำหนดเป็นมาตรฐานในการทำบัญชี หรือ ประมวลกฎหมายเกี่ยวกับภาษี แต่มันก็เป็นสิ่งสำคัญ และ เป็นเรื่องที่นักบัญชีงานสายตรวจสอบ จำเป็นต้องใช้ ส่วนมากจะเป็นผู้สอบบัญชี ที่จำเป็นต้องใช้ในการตรวจสอบว่ายอดในงบการเงินถูกต้องหรือไม่ หนังสือยืนยันยอดหนี้ต่างๆ ผู้สอบจำเป็นต้องปฏิบัติตาม มาตรฐานการสอบบัญชีที่กำหนดด้วย

          การขอคำยืนยันจากบุคคลภายนอก เป็นวิธีการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปกำหนดไว้ในมาตราฐานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี หนังสือยืนยันยอดจำนวนหนี้  โดยส่วนมากจะเป็นการขอจากบุคคลภายนอกที่ไม่ได้อยู่ในบริษัท หรือ องค์กรที่ผู้สอบบัญชีกำลังตรวจ และการขอหนังสือยืนยันยอดจากบุคคลภายนอกนั้น ก็ไม่ได้กำหนดไว้เช่นกัน ว่าจะต้องมีรูปแบบใดที่ชัดเจน แต่เนื้อหาสาระสำคัญที่จำเป็นต้องมีก็ ต้องใส่ลงไปด้วย  ส่วนมากมักจะขอกับคู่ค้าที่ค้าขายด้วยกัน

การขอหนังสือยืนยันยอดจะปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่กำหนดไว้ เช่น มาตรฐานการสอบบัญชี 505 เรื่อง การขอคำยืนยันยอดจากบุคคลภายนอก , มาตรฐานการสอบบัญชี 330 เรื่อง วิธีปฏิบัติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้ และ รหัส มาตรฐานการสอบบัญชี  500 เรื่อง หลักฐานการสอบบัญชีทั้งหมดนี้ต้องนำมาประยุกต์ใช้รวมกันในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี

ตัวอย่างหนังสือยืนยันยอดเพื่อการสอบบัญชีลง Word ได้เลยไม่ต้อง Download

หนังสือยืนยันยอดเพื่อการสอบบัญชี

เรียน  กรรมการ
วันที่  ………………………  256X
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบบัญชีของ บริษัท…………………….จำกัด ขอให้ท่านได้โปรดยืนยันยอดลูกหนี้ที่ปรากฏในสมุดบัญชีของบริษัทฯ ณวันที่……………………… 256X
อนึ่ง ท่านอาจได้ชำระยอดคงเหลือดังกล่าวทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนภายหลังวันที่ดังกล่าวข้างต้น  แต่เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ ทางบริษัทฯใคร่ขอให้ท่านยืนยันยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ดังกล่าวเท่านั้น  ถ้ายอดคงเหลือข้างต้นถูกต้องตรงกับหลักฐาน โปรดลงนามยืนยันว่าถูกต้องในท้ายหนังสือนี้ แต่ถ้าท่านเห็นว่ายอดคงเหลือดังกล่าวไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งรายละเอียดผลแตกต่างไว้ในด้านหลังหนังสือนี้  เมื่อท่านลงนามยืนยันว่าถูกต้องหรือแจ้งรายละเอียดผลแตกต่างแล้ว โปรดส่งหนังสือยืนยันนี้ตรงไปยังผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ โดยใช้ซองที่แนบมา  บริษัทฯ ขอขอบคุณในความร่วมมือครั้งนี้
ขอแสดงความนับถือ
…………………………………………………………..
(   )
พร้อมประทับตราบริษัทฯ

เรียน ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าเป็นลูกหนี้บริษัทจำกัด
เป็นจำนวนเงิน………………………………………………………..บาท ณวันที่ 31 ธันวาคม 256x เท่านั้น
(  )  ถูกต้อง
(  )  ไม่ถูกต้อง ตามยอดในสมุดบัญชีของข้าพเจ้า ณวันที่ 31 ธันวาคม 256x

มีจำนวนเงิน…………………………………………….บาท ดังรายละเอียดด้านหลังหนังสือนี้
ขอยืนยันว่ายอดดังกล่าวถูกต้อง
…………………………………………….
(  )

ตัวอย่างหนังสือยืนยันยอดเพื่อการสอบบัญชีลง Word ได้เลยไม่ต้อง Download

หนังสือยืนยันยอดเพื่อการสอบบัญชี

เรียน  กรรมการ    วันที่  ………………………256X
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบบัญชีของ บริษัท……………………จำกัด ขอให้ท่านได้โปรดยืนยันยอดลูกหนี้ที่ปรากฏในสมุดบัญชีของบริษัทฯ ณ.วันที่…………………….256X
อนึ่ง ท่านอาจได้ชำระยอดคงเหลือดังกล่าวทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนภายหลังวันที่ดังกล่าวข้างต้น  แต่เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ ทางบริษัทฯใคร่ขอให้ท่านยืนยันยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ดังกล่าวเท่านั้น  ถ้ายอดคงเหลือข้างต้นถูกต้องตรงกับหลักฐาน โปรดลงนามยืนยันว่าถูกต้องในท้ายหนังสือนี้ แต่ถ้าท่านเห็นว่ายอดคงเหลือดังกล่าวไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งรายละเอียดผลแตกต่างไว้ในด้านหลังหนังสือนี้  เมื่อท่านลงนามยืนยันว่าถูกต้องหรือแจ้งรายละเอียดผลแตกต่างแล้ว โปรดส่งหนังสือยืนยันนี้ตรงไปยังผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่  โดยใช้ซองที่แนบมา  บริษัทฯ ขอขอบคุณในความร่วมมือครั้งนี้

ขอแสดงความนับถือ
…………………………………………………………..
(  )
พร้อมประทับตราบริษัทฯ

เรียน ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าเป็นเจ้าหนี้บริษัทจำกัด
เป็นจำนวนเงิน………………………………………………………..บาท วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่านั้น
(  )  ถูกต้อง
(  )  ไม่ถูกต้อง ตามยอดในสมุดบัญชีของข้าพเจ้า วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มีจำนวนเงิน…………………………………………….บาท ดังรายละเอียดด้านหลังหนังสือนี้
ขอยืนยันว่ายอดดังกล่าวถูกต้อง
…………………………………………….
(  )

โดยทั่วไปแล้วการขอคำยืนยันยอดมักถูกจัดทำเป็นหนังสือขอคำยืนยันยอดทางไปรษณีย์ ซึ่งเป็นหลักฐานการสอบบัญชีที่น่าเชื่อถือ แต่ในบางสถานการณ์ ชาวออดิทจำเป็นต้องขอคำยืนยันยอดทางอิเล็กทรอนิคส์การขอคำยืนยันยอดทางอิเล็กทรอนิคส์เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ผู้สอบบัญชีสามารถใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสม

ที่มาบทความ https://www.รับทําบัญชี.com/?p=7873

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )