หนังสือยืนยันยอดเจ้าหนี้ หนังสือยืนยันยอดลูกหนี้

Click to rate this post!
[Total: 13172 Average: 5]

ตัวอย่างหนังสือยืนยันยอดลูกหนี้การค้า หรือ หนังสือยืนยันยอดเจ้าหนี้การค้า ในการขอยืนยันยอด  จากบุคคลภายนอก doc docx

โดยปกติ การขอหนังสือยืนยันยอด ไม่ได้กำหนดเป็นมาตรฐานในการทำบัญชี หรือ ประมวลกฎหมายเกี่ยวกับภาษี แต่มันก็เป็นสิ่งสำคัญ และ เป็นเรื่องที่นักบัญชีงานสายตรวจสอบ จำเป็นต้องใช้ ส่วนมากจะเป็นผู้สอบบัญชี ที่จำเป็นต้องใช้ในการตรวจสอบว่ายอดในงบการเงินถูกต้องหรือไม่ หนังสือยืนยันยอดหนี้ต่างๆ ผู้สอบจำเป็นต้องปฏิบัติตาม มาตรฐานการสอบบัญชีที่กำหนดด้วย

          การขอคำยืนยันจากบุคคลภายนอก เป็นวิธีการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปกำหนดไว้ในมาตราฐานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี หนังสือยืนยันยอดจำนวนหนี้  โดยส่วนมากจะเป็นการขอจากบุคคลภายนอกที่ไม่ได้อยู่ในบริษัท หรือ องค์กรที่ผู้สอบบัญชีกำลังตรวจ และการขอหนังสือยืนยันยอดจากบุคคลภายนอกนั้น ก็ไม่ได้กำหนดไว้เช่นกัน ว่าจะต้องมีรูปแบบใดที่ชัดเจน แต่เนื้อหาสาระสำคัญที่จำเป็นต้องมีก็ ต้องใส่ลงไปด้วย  ส่วนมากมักจะขอกับคู่ค้าที่ค้าขายด้วยกัน

การขอหนังสือยืนยันยอดจะปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่กำหนดไว้ เช่น มาตรฐานการสอบบัญชี 505 เรื่อง การขอคำยืนยันยอดจากบุคคลภายนอก , มาตรฐานการสอบบัญชี 330 เรื่อง วิธีปฏิบัติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้ และ รหัส มาตรฐานการสอบบัญชี  500 เรื่อง หลักฐานการสอบบัญชีทั้งหมดนี้ต้องนำมาประยุกต์ใช้รวมกันในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี

ตัวอย่างหนังสือยืนยันยอดเพื่อการสอบบัญชีลง Word ได้เลยไม่ต้อง Download

หนังสือยืนยันยอดเพื่อการสอบบัญชี

เรียน  กรรมการ
วันที่  ………………………  256X
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบบัญชีของ บริษัท…………………….จำกัด ขอให้ท่านได้โปรดยืนยันยอดลูกหนี้ที่ปรากฏในสมุดบัญชีของบริษัทฯ ณวันที่……………………… 256X
อนึ่ง ท่านอาจได้ชำระยอดคงเหลือดังกล่าวทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนภายหลังวันที่ดังกล่าวข้างต้น  แต่เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ ทางบริษัทฯใคร่ขอให้ท่านยืนยันยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ดังกล่าวเท่านั้น  ถ้ายอดคงเหลือข้างต้นถูกต้องตรงกับหลักฐาน โปรดลงนามยืนยันว่าถูกต้องในท้ายหนังสือนี้ แต่ถ้าท่านเห็นว่ายอดคงเหลือดังกล่าวไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งรายละเอียดผลแตกต่างไว้ในด้านหลังหนังสือนี้  เมื่อท่านลงนามยืนยันว่าถูกต้องหรือแจ้งรายละเอียดผลแตกต่างแล้ว โปรดส่งหนังสือยืนยันนี้ตรงไปยังผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ โดยใช้ซองที่แนบมา  บริษัทฯ ขอขอบคุณในความร่วมมือครั้งนี้
ขอแสดงความนับถือ
…………………………………………………………..
(   )
พร้อมประทับตราบริษัทฯ

เรียน ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าเป็นลูกหนี้บริษัทจำกัด
เป็นจำนวนเงิน………………………………………………………..บาท ณวันที่ 31 ธันวาคม 256x เท่านั้น
(  )  ถูกต้อง
(  )  ไม่ถูกต้อง ตามยอดในสมุดบัญชีของข้าพเจ้า ณวันที่ 31 ธันวาคม 256x

มีจำนวนเงิน…………………………………………….บาท ดังรายละเอียดด้านหลังหนังสือนี้
ขอยืนยันว่ายอดดังกล่าวถูกต้อง
…………………………………………….
(  )

ตัวอย่างหนังสือยืนยันยอดเพื่อการสอบบัญชีลง Word ได้เลยไม่ต้อง Download

หนังสือยืนยันยอดเพื่อการสอบบัญชี

เรียน  กรรมการ    วันที่  ………………………256X
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบบัญชีของ บริษัท……………………จำกัด ขอให้ท่านได้โปรดยืนยันยอดลูกหนี้ที่ปรากฏในสมุดบัญชีของบริษัทฯ ณ.วันที่…………………….256X
อนึ่ง ท่านอาจได้ชำระยอดคงเหลือดังกล่าวทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนภายหลังวันที่ดังกล่าวข้างต้น  แต่เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ ทางบริษัทฯใคร่ขอให้ท่านยืนยันยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ดังกล่าวเท่านั้น  ถ้ายอดคงเหลือข้างต้นถูกต้องตรงกับหลักฐาน โปรดลงนามยืนยันว่าถูกต้องในท้ายหนังสือนี้ แต่ถ้าท่านเห็นว่ายอดคงเหลือดังกล่าวไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งรายละเอียดผลแตกต่างไว้ในด้านหลังหนังสือนี้  เมื่อท่านลงนามยืนยันว่าถูกต้องหรือแจ้งรายละเอียดผลแตกต่างแล้ว โปรดส่งหนังสือยืนยันนี้ตรงไปยังผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่  โดยใช้ซองที่แนบมา  บริษัทฯ ขอขอบคุณในความร่วมมือครั้งนี้

ขอแสดงความนับถือ
…………………………………………………………..
(  )
พร้อมประทับตราบริษัทฯ

เรียน ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าเป็นเจ้าหนี้บริษัทจำกัด
เป็นจำนวนเงิน………………………………………………………..บาท วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่านั้น
(  )  ถูกต้อง
(  )  ไม่ถูกต้อง ตามยอดในสมุดบัญชีของข้าพเจ้า วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มีจำนวนเงิน…………………………………………….บาท ดังรายละเอียดด้านหลังหนังสือนี้
ขอยืนยันว่ายอดดังกล่าวถูกต้อง
…………………………………………….
(  )

โดยทั่วไปแล้วการขอคำยืนยันยอดมักถูกจัดทำเป็นหนังสือขอคำยืนยันยอดทางไปรษณีย์ ซึ่งเป็นหลักฐานการสอบบัญชีที่น่าเชื่อถือ แต่ในบางสถานการณ์ ชาวออดิทจำเป็นต้องขอคำยืนยันยอดทางอิเล็กทรอนิคส์การขอคำยืนยันยอดทางอิเล็กทรอนิคส์เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ผู้สอบบัญชีสามารถใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสม

ที่มาบทความ https://www.รับทําบัญชี.com/?p=7873

ใส่ความเห็น

cachecache