ภาษีขาย คือ (Vat)

Click to rate this post!
[Total: 6944 Average: 5]

ภาษีขาย หมายถึง ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (เข้าระบบภาษี) ได้จ่ายให้กับผู้รับสินค้าหรือผู้ให้บริการ ที่เป็นผู้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (อยู่ในระบบภาษี) เมื่อขายสินค้า หรือได้รับค่าบริการเพื่อใช้ในการประกอบกิจการของตน
ตัวอย่างการบันทึกบัญชี ภาษีขาย
1.เมื่อกิจขายสินค้า หรือ ให้บริการ
2.เมื่อกิจการปิดบัญชีภาษีซื้อ-ภาษีขาย
บทความจาก ภาษีขาย คือ

ใส่ความเห็น

cachecache