สำนักงานบัญชี.COM » กฎหมาย คือ ( Laws )

Click to rate this post!
[Total: 819 Average: 5]

กฎหมาย คือ กฎที่สถาบัน หรือผู้มีอำนาจสูงสุดในรัฐตราขึ้น หรือที่เกิดขึ้นจากจารีตประเพณีอันเป็นที่ยอมรับนับถือ เพื่อใช้ในการบริหารประเทศ เพื่อใช้บังคับบุคคลให้ปฏิบัติตาม หรือเพื่อกำหนดระเบียบแห่งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หรือระหว่างบุคคลกับรัฐ  เป็นระบบของกฎและแนวทางปฏิบัติซึ่งบังคับใช้ผ่านสถาบันทางสังคมเพื่อควบคุมพฤติกรรม ในทุกที่ที่เป็นไปได้

ในการประกอบอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งในชีวิตเรานั้น วิชาชีพ หรือ การทำงาน การมีรายได้ ต้องมีการศึกษากฎหมายของอาชีพนั้นๆ เสียก่อน หากมีการกระทำใดๆ ที่ผิดกฎหมาย จะอ้างไม่ได้ว่าไม่รู้กฎหมายเด็ดขาด
กฎหมายนักบัญชี หรือ ผู้ที่ประกอบวิชาชีพบัญชี
วิชาชีพบัญชีก็เป็นอีกอาชีพที่หนีไม่พ้นในเรื่องของกฎหมาย กฎหมายที่นักบัญชีต้องรู้หรือควรรู้ คือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หลักๆแล้ว มี 2 ตัวคือ 1 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 และ 2.พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 ซึ้งเป็นส่วนหนึ่งของ พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นโดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา เป็นกฎหมายหลักที่สำคัญ ที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน พระราชบัญญัติเป็นกฎหมายที่มีลำดับชั้นรองลงมาจากกฎหมายรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติที่สำคัญที่รัฐสภาตราออกมาใช้บังคับ
ตัวอย่างของกฎหมายที่นักบัญชีต้องรู้ เช่น
ผู้มีหน้าจัดทำ ผู้ทำบัญชี มาตรฐานการบัญชี จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี การกำกับดูแลโดยภาครัฐ บทกำหนดโทษ เป็นต้น
กฎหมายอาจตีความหรือเขียนได้มากมายตามประสบการณ์ของผู้รู้และแนวทางการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคล แต่หลักสำคัญคือ สิ่งจำเป็นที่ต้องปฏิบัติตามทุกคนโดยไม่มีข้อยกเว้นของประชากรที่อาศัยอยู่ ภายใน กลุ่ม องค์กร หรือประเทศ  นั้นๆ”
กฎหมายต้องมี 5 ประการดังนี้
1.กฎหมายต้องเป็นคำสั่งหรือข้อบังคับ
2.กฎหมายต้องเป็นคำสั่งหรือข้อบังคับที่มาจากรัฏฐาธิปัตย์
3.กฎหมายต้องเป็นคำสั่งหรือข้อบังคับที่ใช้ได้ทั่วไป
4.กฎหมายบัญญัติขึ้นเพื่อให้บุคคลปฏิบัติตาม
5.กฎหมายต้องมีสภาพบังคับ