สํานักงานบัญชี.COM » กฎหมาย คือ ( Laws )

Click to rate this post!
[Total: 819 Average: 5]

กฎหมาย คือ กฎที่สถาบัน หรือผู้มีอำนาจสูงสุดในรัฐตราขึ้น หรือที่เกิดขึ้นจากจารีตประเพณีอันเป็นที่ยอมรับนับถือ เพื่อใช้ในการบริหารประเทศ เพื่อใช้บังคับบุคคลให้ปฏิบัติตาม หรือเพื่อกำหนดระเบียบแห่งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หรือระหว่างบุคคลกับรัฐ  เป็นระบบของกฎและแนวทางปฏิบัติซึ่งบังคับใช้ผ่านสถาบันทางสังคมเพื่อควบคุมพฤติกรรม ในทุกที่ที่เป็นไปได้

ในการประกอบอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งในชีวิตเรานั้น วิชาชีพ หรือ การทำงาน การมีรายได้ ต้องมีการศึกษากฎหมายของอาชีพนั้นๆ เสียก่อน หากมีการกระทำใดๆ ที่ผิดกฎหมาย จะอ้างไม่ได้ว่าไม่รู้กฎหมายเด็ดขาด
กฎหมายนักบัญชี หรือ ผู้ที่ประกอบวิชาชีพบัญชี
วิชาชีพบัญชีก็เป็นอีกอาชีพที่หนีไม่พ้นในเรื่องของกฎหมาย กฎหมายที่นักบัญชีต้องรู้หรือควรรู้ คือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หลักๆแล้ว มี 2 ตัวคือ 1 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 และ 2.พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 ซึ้งเป็นส่วนหนึ่งของ พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นโดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา เป็นกฎหมายหลักที่สำคัญ ที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน พระราชบัญญัติเป็นกฎหมายที่มีลำดับชั้นรองลงมาจากกฎหมายรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติที่สำคัญที่รัฐสภาตราออกมาใช้บังคับ
ตัวอย่างของกฎหมายที่นักบัญชีต้องรู้ เช่น
ผู้มีหน้าจัดทำ ผู้ทำบัญชี มาตรฐานการบัญชี จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี การกำกับดูแลโดยภาครัฐ บทกำหนดโทษ เป็นต้น
กฎหมายอาจตีความหรือเขียนได้มากมายตามประสบการณ์ของผู้รู้และแนวทางการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคล แต่หลักสำคัญคือ สิ่งจำเป็นที่ต้องปฏิบัติตามทุกคนโดยไม่มีข้อยกเว้นของประชากรที่อาศัยอยู่ ภายใน กลุ่ม องค์กร หรือประเทศ  นั้นๆ”
กฎหมายต้องมี 5 ประการดังนี้
1.กฎหมายต้องเป็นคำสั่งหรือข้อบังคับ
2.กฎหมายต้องเป็นคำสั่งหรือข้อบังคับที่มาจากรัฏฐาธิปัตย์
3.กฎหมายต้องเป็นคำสั่งหรือข้อบังคับที่ใช้ได้ทั่วไป
4.กฎหมายบัญญัติขึ้นเพื่อให้บุคคลปฏิบัติตาม
5.กฎหมายต้องมีสภาพบังคับ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )