บอจ.4 คือบอจ.1 คืออะไร หนังสือรับรองตรายาง บอจ.2 คืออะไร บอจ.1 ตัวอย่าง

Click to rate this post!
[Total: 3379 Average: 5]

แบบ บอจ.4 คือ

แบบ บอจ. 4 คือรายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ มติพิเศษ เอกสารชุดฉบับนี้เป็นเอกสารที่จะมีความสำคัญเฉพาะตอนที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติมหรือมีมติพิเศษอะไรบางอย่างในเรื่องการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขึ้นมา โดยจะไม่ได้อยู่ในทุกขั้นตอนของการยื่นเอกสารจัดตั้งบริษัท เรียกง่ายๆว่าถ้าไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทหรือจดทะเบียนนิติบุคคลกล้องแคบจะไม่ต้องใช้เอกสารฉบับนี้เลย ซึ่งเอกสารฉบับนี้จะมีด้วยการ 1 หน้า 1 แผ่นแต่สามารถบรรยายหรืออธิบายรายการรายละเอียดที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ ชี้แจงมติพิเศษบางรายการเพื่อแจ้งแก่นายทะเบียนโดยไม่ได้จำกัดจำนวนหน้าด้วยเช่นกัน

ลักษณะของเอกสารรายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ มติพิเศษ (แบบ บอจ. 4 ) จะมีเนื้อหาและหัวข้อไว้น้อยมาก โดยมีชื่อเรื่องว่ารายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ มติพิเศษ และบริษัทที่ต้องการทำการแก้ไขก็ต้องระบุบริษัทของตนเองลงไปพร้อมกับทะเบียนเลขที่ให้เรียบร้อย จากนั้นด้านล่างจะไม่มีเนื้อหาเพิ่มเติมจะเป็นเพียงหน้ากระดาษ A4 ให้เพิ่มคำบรรยาย  ให้เพิ่มคำบรรยายโดย ให้เพิ่มคำบรรยายโดยต้องสรุปไว้ด้านบนว่ารวม ให้เพิ่มคำบรรยายโดยต้องสรุปไว้ด้านบนว่ารวมข้อความซึ้ง ให้เพิ่มคำบรรยายโดยต้องสรุปไว้ด้านบนว่ารวมข้อความซึ่งต้องการแก้ไขเพิ่ม ให้เพิ่มคำบรรยายโดยต้องสรุปไว้ด้านบนว่ารวมข้อความซึ่งต้องการแก้ไขเพิ่มเติมในรายการไหนต่อ ให้เพิ่มคำบรรยายโดยต้องสรุปไว้ด้านบนว่ารวมข้อความซึ่งต้องการแก้ไขเพิ่มเติมในรายการไหนต่อนายทะเบียนรวมแล้วทั้งหมดจะเป็นกี่รายการ ทั้งนี้เมื่อเสร็จสิ้นการชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดแล้วต้องลงลายมือชื่อตัวแทนกรรมการผู้ขอจดทะเบียน ซึ่งอาจเป็นหนึ่งในกรรมการของบริษัทคนใดคนหนึ่งก็ได้ในกรณีที่มีหลายคน

เอกสารรายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ มติพิเศษ (แบบ บอจ. 4 )นี้ จะใช้ในขั้นตอนของการยื่นเอกสารที่เป็นการยื่นเพิ่มเติมควบคู่อยู่ในขั้นตอนของการยื่นเอกสาร ดังต่อไปนี้

  1. กรณีขั้นตอนเอกสารหนังสือเรื่องมติพิเศษของบริษัทให้เพิ่มทุน, ลดทุน, ควบบริษัท และมีการใช้ควบคู่กับรายการเอกสารอื่น ๆ
  2. กรณีขั้นตอนเอกสารหนังสือเรื่องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิภายหลังตั้งบริษัท ได้แก่ แก้ไขชื่อบริษัท, ที่ตั้ง, สำนักงานใหญ่ข้ามจังหวัด วัตถุที่ประสงค์ และรายการเกี่ยวกับทุนและมีการใช้ควบคู่กับรายการเอกสารอื่น ๆ
  3. กรณีขั้นตอนเอกสารหนังสือเรื่องตั้งข้อบังคับขึ้นใหม่ หรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ และมีการใช้ควบคู่กับรายการเอกสารอื่น ๆ
  4. กรณีขั้นตอนเอกสารหนังสือเรื่องแก้ไขเพิ่มเติม ได้แก่ เพิ่มทุน, ลดทุน, กรรมการ จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และ/หรือสำนักงานสาขา, ตราของบริษัท, รายการอย่างอื่นซึ่งเห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ และมีการใช้ควบคู่กับรายการเอกสารอื่น ๆ

ใส่ความเห็น

cachecache