สำนักงานบัญชี.COM » ค่ากรมธรรม์จ่ายล่วงหน้า คือ (Advance payment policy)

Click to rate this post!
[Total: 760 Average: 5]

ค่ากรมธรรม์จ่ายล่วงหน้า หมายถึง ค่าเบี้ยประกันที่จ่ายชำระเต็มจำนวนในวันแรก และจะบันทึกให้อยู่ในรูปแบบของสินทรัพย์ หรือ ค่าใช้จ่ายก็ได้ แล้วแต่นโยบายบัญชีของแต่ละกิจการ
ตัวอย่างการบันทึกบัญชี ค่ากรมธรรม์จ่ายล่วงหน้า
1.เมื่อมีการจ่ายค่ากรมธรรม์ จำนวน 10,000 บาท ด้วยเงินสด และบันทึกบัญชีเป็น สินทรัพย์
2.เมื่อถึงวันที่กรมธรรม์มีผล ณ วัน ที่กำหนด