สำนักงานบัญชี.COM » เงินยืมกรรมการ คิดดอกเบี้ย เท่าไร

Click to rate this post!
[Total: 2248 Average: 5]

วิธีคิดดอกเบี้ยให้กู้ยืมเงิน การคิดดอกเบี้ยการให้กู้ยืมเงินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คิดดอกเบี้ยได้อย่างสูงไม่เกิน ร้อยละ15 ต่อปี ส่วนสถาบันการเงินใช้กฎหมายอื่น จึงอาจเรียกดอกเบี้ยได้เกินร้อยละ 15 ต่อปี

การคิดดอกเบี้ยการให้กู้ยืมเงิน การให้เงินมาโดยไม่คิดดอกเบี้ย เรียกว่า “ยืมเงิน” ถ้าเจ้าของเงินคิดดอกเบี้ยด้วย เรียกว่า “กู้เงิน” การกู้ยืมเงินนั้น กฎหมายได้กำหนดไว้ว่า ผู้ให้กู้คิดดอกเบี้ยจากผู้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี หรือใน อัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือน หากผู้ให้กู้คิดดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวแล้ว ผลก็คือดอกเบี้ยตกเป็นโมฆะทั้งหมด
ผู้ให้กู้สามารถเรียกให้ผู้กู้ชำระเงินต้นคืนให้แก่ตนได้เท่านั้น และผู้ให้กู้ยังต้องคิดคุก เพราะมีความผิด ทางอาญา ฐานเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา อาจถูกจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่ในกรณีที่ไปกู้เงินจากธนาคารหรือสถาบันทางการเงินอื่น เช่น บริษัททรัสต์ บริษัทเงินทุน ฯลฯ กฎหมายยินยอมให้ธนาคารและสถาบันทางการเงินดังกล่าวคิดดอกเบี้ยได้เกินกว่าอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ตามอัตราดอกเบี้ยที่กระทรวงการคลังได้กำหนดไว้
ในการกู้ยืมเงินเมื่อมีการเสียดอกเบี้ย ผู้ให้กู้ก็ต้องรู้วิธีการคิดดอกเบี้ย เพื่อจะได้คิดดอกเบี้ยได้ถูกต้อง ผู้กู้ก็มีความจำเป็นจะต้องรู้ว่าตนเองจะต้องเสียค่าดอกเบี้ยเท่าไร เพราะฉะนั้น การคิดดอกเบี้ย จึงมีความจำเป็น อย่างมากสำหรับตัวผู้ให้กู้และผู้กู้ วิธีการคิดดอกเบี้ย มี 2 วิธี คือ
1.การคิดดอกเบี้ยไม่ทบต้น
2.การคิดดอกเบี้ยทบต้น
– การคิดดอกเบี้ยไม่ทบต้น เป็นการคิดดอกเบี้ยโดยไม่นำดอกเบี้ยในปีแรกมารวมกับเงินต้น คิดเฉพาะ ดอกเบี้ยในแต่ละปีเท่านั้น
– การคิดดอกเบี้ยทบต้น เป็นการคิดดอกเบี้ยที่นำเอาดอกเบี้ยในปีแรกมารวมกับเงินต้นเดิมเป็นเงินต้นใหม่ แล้วคิดดอกเบี้ย

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )