สินค้าคงเหลือ คือ (Inventory)

Click to rate this post!
[Total: 1799 Average: 5]

สินค้าคงเหลือ ตามคำนิยาม หมายถึง สินทรัพย์ซึ่งมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
1.ถือไว้เพื่อขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจ ตามปกติของกิจการ
2.อยู่ในระหว่างกระบวนการผลิตเพื่อให้เป็นสินค้าสำเร็จรูปเพื่อขาย
3.อยู่ในรูปของวัตถุดิบ หรือวัสดุที่มีไว้เพื่อใช้ในกระบวนการผลิต สินค้าหรือให้บริการ
สินค้าคงเหลือยังแบบประเภทได้ตามนี้ 
1.สินค้าที่ซื้อมาและขายต่อ
2.สินค้าสำเร็จรูป สินค้าระหว่างผลิต วัตถุดิบ หรือวัสดุที่ใช้ในการผลิต
3.ต้นทุนงานให้บริการสำหรับกิจการผู้ให้บริการ ซึ่งยังไม่ได้มีการรับรู้รายได้ตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่อง รายได้
ตัวอย่างการบันทึกบัญชี สินค้าคงเหลือ
1.เมื่อกิจการซื้อสินค้าเพิ่มเพื่อมีไว้ขาย (กรณีไม่มีภาษีซื้อ)

2.เมื่อกิจการซื้อสินค้าเพิ่มเพื่อมีไว้ขาย (กรณีมีภาษีซื้อ)

3.เมื่อกิจการมีการคืนสินค้า

ใส่ความเห็น

cachecache