สำนักงานบัญชี.COM » ระบบบัญชี คือ ( Accounting system )

Click to rate this post!
[Total: 1777 Average: 5]

ระบบบัญชี ความหมาย ของระบบบัญชีนั้นคนทั่วไปอาจเข้าใจว่ามันคือ โปรแกรมบัญชี ที่ใช้ทำบัญชีในปัจจุบัน แต่หากมองให้ลึกจริงๆ คำว่า “ระบบบัญชี” มันเกิดขึ้นมาไม่น้อยกว่า 2000 ปี โดยไม่มีใครให้ความจำกัดความได้โดยตรง อธิบายให้เข้าใจง่ายๆ คือการอะไรทำซ้ำๆ วนๆ ในรูปแบบที่ได้กำหนดไว้แล้ว เช่น ถ้าเกิดเหตุการณ์ A ต้องไป B แล้วต้องไป C ตามด้วย D แล้ววนมากลับมา A เป็นต้น รูปแบบที่กล่าวมานี้ทำให้เกิดคำว่าระบบ และได้มีการนำความว่า “ระบบ” มาใช้กับการทำบัญชี จึงเกิดคำว่า “ระบบบัญชี”

ที่กล่าวมาว่า ระบบบัญชีเกิดขึ้นมากว่า 2000 ปี เนื่องจากการทำบัญชีนั้นได้มีมานานกว่า 2000 ปี ในแต่ละยุคแต่ละสมัยบัญชีมีการทำงานด้วยมือ ด้วยบุคคลเป็นหลัก การทำซ้ำๆ วนไปวนมาของนักบัญชี ที่เป็นระเบียบแบบแผนอย่างชัดเจนก็จะทำให้เกิดระบบขึ้นมา โดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีมาช่วยเหมือนกับในปัจจุบัน
เพราะในปัจจุบันการในทำบัญชีมีการนำสื่อสารสนเทศ เทคโนโลยี ที่กำเนิดมาตามยุคตามสมัยที่เรียกว่า “โปรแกรมบัญชี” เข้ามาจัดการให้เกิดระบบบัญชีที่ใช้แรงงานคนน้อยลง แต่ก็ต้องมีการกำหนดการทำงานให้เกิดการทำซ้ำวนไปวนมา จึงจะเกิดคำว่าระบบบัญชีนั้นเองให้เกิดการทำซ้ำวนไปวนมา จึงจะเกิดคำว่าระบบบัญชีนั้นเอง

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.