สำนักงานบัญชี.COM » ระบบบัญชี คือ ( Accounting system )

Click to rate this post!
[Total: 1777 Average: 5]

ระบบบัญชี ความหมาย ของระบบบัญชีนั้นคนทั่วไปอาจเข้าใจว่ามันคือ โปรแกรมบัญชี ที่ใช้ทำบัญชีในปัจจุบัน แต่หากมองให้ลึกจริงๆ คำว่า “ระบบบัญชี” มันเกิดขึ้นมาไม่น้อยกว่า 2000 ปี โดยไม่มีใครให้ความจำกัดความได้โดยตรง อธิบายให้เข้าใจง่ายๆ คือการอะไรทำซ้ำๆ วนๆ ในรูปแบบที่ได้กำหนดไว้แล้ว เช่น ถ้าเกิดเหตุการณ์ A ต้องไป B แล้วต้องไป C ตามด้วย D แล้ววนมากลับมา A เป็นต้น รูปแบบที่กล่าวมานี้ทำให้เกิดคำว่าระบบ และได้มีการนำความว่า “ระบบ” มาใช้กับการทำบัญชี จึงเกิดคำว่า “ระบบบัญชี”

ที่กล่าวมาว่า ระบบบัญชีเกิดขึ้นมากว่า 2000 ปี เนื่องจากการทำบัญชีนั้นได้มีมานานกว่า 2000 ปี ในแต่ละยุคแต่ละสมัยบัญชีมีการทำงานด้วยมือ ด้วยบุคคลเป็นหลัก การทำซ้ำๆ วนไปวนมาของนักบัญชี ที่เป็นระเบียบแบบแผนอย่างชัดเจนก็จะทำให้เกิดระบบขึ้นมา โดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีมาช่วยเหมือนกับในปัจจุบัน
เพราะในปัจจุบันการในทำบัญชีมีการนำสื่อสารสนเทศ เทคโนโลยี ที่กำเนิดมาตามยุคตามสมัยที่เรียกว่า “โปรแกรมบัญชี” เข้ามาจัดการให้เกิดระบบบัญชีที่ใช้แรงงานคนน้อยลง แต่ก็ต้องมีการกำหนดการทำงานให้เกิดการทำซ้ำวนไปวนมา จึงจะเกิดคำว่าระบบบัญชีนั้นเองให้เกิดการทำซ้ำวนไปวนมา จึงจะเกิดคำว่าระบบบัญชีนั้นเอง