ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คือ ( Withholding tax is )

Click to rate this post!
[Total: 909 Average: 5]

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คือ เงินที่รัฐบาลจัดเก็บจากบุคคลหรือกิจการ ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการ เนื่องจาก ภาษีมูลเพิ่ม (VAT) ที่รัฐบาลจัดเก็บจากสินค้าไม่สามารถใช้ได้กับธุรกิจให้บริการ เพราะรัฐไม่สามารถทราบได้ถึงจำนวนเงินที่ผู้รับบริการ จ่ายให้กับ ผู้ให้บริการ เนื่องจากเงินที่จ่ายมาจากความพึ่งพอใจในให้บริการของทั้ง 2 ฝ่าย
จึงทำให้รัฐบาลต้องออกกฎหมาย หรือหาช่องทางการจัดเก็บรายได้ที่ธุรกิจประเภทบริการนั้นได้รับจากการให้บริการ โดยการทำงานของ “ภาษีหัก ณ ที่จ่าย” จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ ผู้รับบริการจ่ายเงินให้ผู้ให้บริการ แล้วเงินนั้นออกจากกระเป๋าแล้วเท่านั้น!! ผู้ที่จ่ายเงินก็มีหน้าที่หักเงินและนำส่งตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดไว้ เช่น 1% 3 % 5% เป็นต้น ขึ้นอยู่กับว่าจ่ายให้กับใคร ตามกฎหมายที่สรรพากร

ตัวอย่างเช่น
นาย ก จ่ายเงินค่าบริการให้กับนาย ข จำนวน 1,000 บาท นาย ก มีหน้า หัก ภาษี ณ ที่จ่าย จำนวน 30 บาท เพื่อนำส่งสรรพากร ในเดือนถัดไปของเดือนที่ใช้บริการ ส่วนนาย ข จะได้รับเงิน จำนวน 970 บาท เป็นต้น

ใส่ความเห็น

cachecache