บริการรับทำบัญชี เริ่มต้น 5000 บาท มืออาชีพประสบการณ์มากกว่า 29 ปี

สํานักงานบัญชี มีหน้าที่อะไรบ้าง

 

สำนักงานบัญชี คือสถานที่หรือองค์กรที่ให้บริการด้านบัญชีและการเงินแก่บุคคลหรือธุรกิจต่างๆ โดยมีหน้าที่หลักๆ ดังนี้

 1. การทำบัญชี บันทึกรายรับรายจ่าย และทำงบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานการเงินอื่นๆ ให้กับธุรกิจหรือลูกค้า
 2. การตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบความถูกต้องและความเป็นไปตามมาตรฐานของงบการเงิน รวมถึงการตรวจสอบเอกสารและกระบวนการทางการเงิน
 3. การให้คำปรึกษาทางการเงิน ให้คำแนะนำในการบริหารจัดการทางการเงิน การวางแผนภาษี และการวางแผนธุรกิจ
 4. การจัดทำภาษี คำนวณและจัดทำเอกสารภาษีต่างๆ ให้กับลูกค้า เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น
 5. การวางระบบบัญชี ออกแบบและวางระบบบัญชีที่เหมาะสมกับธุรกิจหรือลูกค้า

สำนักงานบัญชีจะประกอบไปด้วยนักบัญชีและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี การเงิน และภาษี ซึ่งพร้อมให้บริการตามความต้องการของลูกค้า

สํานักงานบัญชี มีหน้าที่อะไรบ้าง

 

สำนักงานบัญชีมีหน้าที่หลักๆ ดังนี้

 1. การจัดทำบัญชี (Bookkeeping)

  • บันทึกรายรับรายจ่าย
  • จัดทำงบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางการเงินอื่นๆ
 2. การตรวจสอบบัญชี (Auditing)

  • ตรวจสอบงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี
  • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทางการเงินและเอกสารต่างๆ
 3. การให้คำปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisory)

  • ให้คำแนะนำในการบริหารจัดการทางการเงิน
  • วางแผนการลงทุนและการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
 4. การจัดทำภาษี (Tax Preparation)

  • คำนวณและจัดทำเอกสารภาษี เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  • ให้คำปรึกษาด้านภาษีและช่วยวางแผนภาษี
 5. การวางระบบบัญชี (Accounting System Setup)

  • ออกแบบและติดตั้งระบบบัญชีที่เหมาะสมกับธุรกิจ
  • จัดทำคู่มือและฝึกอบรมพนักงานในการใช้ระบบบัญชี
 6. การจัดทำรายงานทางการเงิน (Financial Reporting)

  • จัดทำรายงานการเงินตามความต้องการของผู้บริหารหรือลูกค้า
  • วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเพื่อช่วยในการตัดสินใจ
 7. การบริหารจัดการงบประมาณ (Budget Management)

  • วางแผนและควบคุมงบประมาณ
  • ติดตามและปรับปรุงงบประมาณตามสถานการณ์จริง
 8. การบริหารจัดการสินทรัพย์ (Asset Management)

  • บริหารจัดการสินทรัพย์และหนี้สิน
  • ติดตามและประเมินมูลค่าสินทรัพย์
 9. การประสานงานกับหน่วยงานราชการ (Liaison with Government Agencies)

  • ยื่นเอกสารและรายงานต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

หน้าที่เหล่านี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทางการเงิน

ความสำคัญของ สำนักงานบัญชี

 

สำนักงานบัญชีมีความสำคัญอย่างยิ่งในธุรกิจและการบริหารจัดการทางการเงินขององค์กร โดยมีความสำคัญในด้านต่างๆ ดังนี้

 1. ความถูกต้องและโปร่งใสของข้อมูลทางการเงิน

  • สำนักงานบัญชีช่วยให้ธุรกิจมีข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องและโปร่งใส ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินใจทางธุรกิจ
  • การทำบัญชีอย่างเป็นระบบช่วยลดความผิดพลาดและการทุจริต
 2. การปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานบัญชี

  • สำนักงานบัญชีช่วยให้ธุรกิจปฏิบัติตามกฎหมายภาษีและมาตรฐานบัญชี
  • ช่วยลดความเสี่ยงทางกฎหมายและการเสียค่าปรับจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
 3. การวางแผนและการตัดสินใจทางธุรกิจ

  • ข้อมูลทางการเงินที่จัดทำโดยสำนักงานบัญชีช่วยให้ผู้บริหารสามารถวางแผนและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ช่วยในการวางแผนงบประมาณ การบริหารจัดการเงินสด และการลงทุน
 4. การวิเคราะห์และการประเมินผลการดำเนินงาน

  • สำนักงานบัญชีช่วยในการวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานของธุรกิจ
  • ช่วยให้ผู้บริหารเห็นภาพรวมของสถานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน
 5. การประหยัดเวลาและทรัพยากร

  • การใช้บริการสำนักงานบัญชีช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากรในการทำบัญชีและการจัดทำรายงานทางการเงิน
  • ลดภาระงานของพนักงานภายในองค์กรที่สามารถไปมุ่งเน้นงานด้านอื่นได้
 6. การสร้างความน่าเชื่อถือ

  • การมีระบบบัญชีที่ถูกต้องและโปร่งใสช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ
  • ช่วยในการสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และหน่วยงานราชการ
 7. การให้คำปรึกษาทางการเงินและภาษี

  • สำนักงานบัญชีให้คำปรึกษาในการบริหารจัดการทางการเงินและการวางแผนภาษี ช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

ความสำคัญเหล่านี้ทำให้สำนักงานบัญชีเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ

สมัครงานสำนักงานบัญชี

 

การสมัครงานที่สำนักงานบัญชีต้องการความพร้อมและการเตรียมตัวที่ดี นี่คือขั้นตอนและเคล็ดลับในการสมัครงานที่สำนักงานบัญชี

ขั้นตอนการสมัครงานที่สำนักงานบัญชี

 1. ศึกษาข้อมูลบริษัท

  • รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานบัญชีที่คุณสนใจ เช่น ขนาดบริษัท ประเภทของบริการที่ให้ สถานที่ตั้ง และวัฒนธรรมองค์กร
  • เข้าเว็บไซต์บริษัทเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงานที่เปิดรับ
 2. เตรียมเอกสารสมัครงาน

  • ประวัติย่อ (Resume) ควรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านบัญชี เช่น ประสบการณ์การทำงาน การศึกษา ความสามารถทางบัญชี และทักษะอื่นๆ
  • จดหมายสมัครงาน (Cover Letter) อธิบายว่าทำไมคุณสนใจสมัครงานที่สำนักงานบัญชีนี้ และทำไมคุณเหมาะสมกับตำแหน่งนี้
  • ใบรับรองการศึกษาและใบรับรองการทำงาน แนบสำเนาใบรับรองการศึกษาและใบรับรองการทำงานที่เกี่ยวข้อง
 3. สมัครงานออนไลน์หรือทางไปรษณีย์

  • ส่งเอกสารสมัครงานผ่านทางอีเมลหรือระบบสมัครงานออนไลน์ของบริษัท
  • ติดตามสถานะการสมัครงานผ่านทางอีเมลหรือโทรศัพท์ตามที่บริษัทกำหนด
 4. การเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์

  • ศึกษาคำถามที่มักถูกถามในการสัมภาษณ์งานด้านบัญชี เช่น คำถามเกี่ยวกับทักษะทางบัญชี ประสบการณ์การทำงาน และสถานการณ์ต่างๆ ในการทำงาน
  • ฝึกฝนการตอบคำถามและเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์ออนไลน์หรือแบบตัวต่อตัว

เคล็ดลับในการสมัครงานที่สำนักงานบัญชี

 • แสดงความสามารถทางเทคนิค ยกตัวอย่างการใช้งานซอฟต์แวร์บัญชี เช่น QuickBooks, SAP, หรือ Microsoft Excel
 • เน้นความแม่นยำและความละเอียดรอบคอบ บัญชีเป็นงานที่ต้องการความแม่นยำ แสดงให้เห็นว่าคุณมีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • อัปเดตความรู้และทักษะ ติดตามข่าวสารและการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายภาษีและมาตรฐานบัญชีใหม่ๆ
 • สร้างความประทับใจในจดหมายสมัครงาน เขียนจดหมายสมัครงานให้โดดเด่นและแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจและความสนใจในตำแหน่งงาน

ทํางานสํานักงานบัญชี

 

การทำงานที่สำนักงานบัญชีเป็นอาชีพที่ต้องการความละเอียดรอบคอบ ความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน และทักษะในการสื่อสารกับลูกค้าและทีมงาน นี่คือภาพรวมของการทำงานในสำนักงานบัญชี

ภาระหน้าที่หลักของนักบัญชีในสำนักงานบัญชี

 1. การทำบัญชี

  • บันทึกรายรับรายจ่ายของลูกค้า
  • จัดทำงบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานการเงินอื่นๆ
  • ดูแลบัญชีลูกหนี้และเจ้าหนี้
 2. การตรวจสอบบัญชี

  • ตรวจสอบความถูกต้องของงบการเงินและเอกสารทางการเงิน
  • ดำเนินการตรวจสอบภายในเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการทำงานเป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมาย
 3. การจัดทำภาษี

  • คำนวณและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
  • จัดทำและยื่นรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 4. การให้คำปรึกษาทางการเงิน

  • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารจัดการทางการเงิน การวางแผนภาษี และการลงทุน
  • ช่วยลูกค้าในการตัดสินใจทางการเงิน
 5. การวางระบบบัญชี

  • ออกแบบและติดตั้งระบบบัญชีที่เหมาะสมกับธุรกิจของลูกค้า
  • ฝึกอบรมพนักงานของลูกค้าในการใช้ระบบบัญชีใหม่
 6. การจัดทำรายงานทางการเงิน

  • จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน ประจำไตรมาส และประจำปี
  • วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและจัดทำรายงานสำหรับผู้บริหาร

ทักษะและคุณสมบัติที่จำเป็น

 1. ความรู้ทางบัญชีและการเงิน

  • มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบัญชี มาตรฐานการบัญชี และกฎหมายภาษี
  • มีความสามารถในการใช้ซอฟต์แวร์บัญชี เช่น QuickBooks, SAP, หรือ Microsoft Excel
 2. ความละเอียดรอบคอบและแม่นยำ

  • มีความสามารถในการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลทางการเงินอย่างแม่นยำ
  • มีความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบเอกสารและจัดทำรายงาน
 3. ทักษะในการสื่อสาร

  • มีทักษะในการสื่อสารกับลูกค้าและทีมงาน
  • สามารถอธิบายข้อมูลทางการเงินและให้คำปรึกษาได้อย่างชัดเจน
 4. ทักษะในการแก้ไขปัญหา

  • มีความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางการเงินและบัญชี
  • มีความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์และการตัดสินใจ
 5. ความสามารถในการจัดการเวลา

  • มีความสามารถในการจัดการงานหลายอย่างในเวลาเดียวกัน
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและกำหนดเวลาได้

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

 • สำนักงาน การทำงานที่สำนักงานบัญชีส่วนใหญ่จะเป็นการทำงานในสำนักงาน โดยมีการใช้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์บัญชีในการทำงาน
 • การประชุมกับลูกค้า บางครั้งนักบัญชีอาจต้องเดินทางไปพบลูกค้าเพื่อให้คำปรึกษาหรือรับข้อมูลทางการเงิน
 • การทำงานเป็นทีม การทำงานร่วมกับทีมบัญชีและการประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ ภายในบริษัทหรือลูกค้า

การเติบโตในอาชีพ

 • การได้รับใบอนุญาต การได้รับใบอนุญาตผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเติบโตในสายอาชีพ
 • การศึกษาเพิ่มเติม การศึกษาเพิ่มเติมในระดับปริญญาโทหรือการเข้าร่วมการฝึกอบรมและสัมมนาทางวิชาชีพจะช่วยเพิ่มทักษะและความรู้
 • การก้าวหน้าในตำแหน่ง นักบัญชีสามารถก้าวหน้าไปยังตำแหน่งที่สูงขึ้น เช่น ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชีภายใน หรือผู้ให้คำปรึกษาทางการเงิน

การทำงานในสำนักงานบัญชีเป็นอาชีพที่มีโอกาสในการเติบโตและความมั่นคง โดยต้องการความตั้งใจและความมุ่งมั่นในการพัฒนาทักษะและความรู้ตลอดเวลา

สํานักงานบัญชี เงินเดือน

 

เงินเดือนของนักบัญชีในสำนักงานบัญชีจะแตกต่างกันไปตามตำแหน่ง ประสบการณ์ และขนาดของบริษัท โดยทั่วไปแล้วสามารถแบ่งได้เป็นระดับดังนี้

นักบัญชีระดับเริ่มต้น (Junior Accountant)

 • เงินเดือนเฉลี่ย 15,000 – 25,000 บาทต่อเดือน
 • ลักษณะงาน ทำงานด้านบัญชีพื้นฐาน เช่น การบันทึกรายการบัญชี การจัดทำรายงานทางการเงินเบื้องต้น การจัดทำภาษี

นักบัญชีระดับกลาง (Mid-level Accountant)

 • เงินเดือนเฉลี่ย 25,000 – 40,000 บาทต่อเดือน
 • ลักษณะงาน รับผิดชอบการจัดทำงบการเงิน การตรวจสอบบัญชี และการวางแผนภาษี ประสานงานกับทีมงานและลูกค้า

นักบัญชีระดับอาวุโส (Senior Accountant)

 • เงินเดือนเฉลี่ย 40,000 – 60,000 บาทต่อเดือน
 • ลักษณะงาน วางแผนและจัดการการเงินของบริษัท ตรวจสอบและจัดทำงบการเงินขั้นสูง ให้คำปรึกษาทางการเงินแก่ลูกค้า

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (Accounting Manager)

 • เงินเดือนเฉลี่ย 60,000 – 100,000 บาทต่อเดือน
 • ลักษณะงาน บริหารจัดการทีมบัญชี วางแผนและควบคุมงบประมาณ ให้คำปรึกษาทางการเงินแก่ผู้บริหาร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant – CPA)

 • เงินเดือนเฉลี่ย 80,000 – 150,000 บาทต่อเดือน
 • ลักษณะงาน ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทต่างๆ ให้คำปรึกษาทางภาษีและการเงิน รับผิดชอบงานที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญสูง

ผู้เชี่ยวชาญทางการเงินและบัญชี (Financial and Accounting Specialist)

 • เงินเดือนเฉลี่ย 100,000 – 200,000 บาทต่อเดือน
 • ลักษณะงาน ให้คำปรึกษาและวางแผนทางการเงินระดับสูง แก้ไขปัญหาทางการเงินที่ซับซ้อน บริหารจัดการการเงินและการบัญชีในระดับองค์กรขนาดใหญ่

ปัจจัยที่มีผลต่อเงินเดือน

 • ประสบการณ์ทำงาน ยิ่งมีประสบการณ์มาก เงินเดือนก็จะสูงขึ้น
 • การศึกษาและใบรับรอง การได้รับใบรับรองทางวิชาชีพ เช่น CPA หรือการศึกษาระดับปริญญาโท จะช่วยเพิ่มเงินเดือน
 • ขนาดและประเภทของบริษัท บริษัทขนาดใหญ่หรือบริษัทข้ามชาติจะมีแนวโน้มให้เงินเดือนสูงกว่าบริษัทขนาดเล็ก
 • ความสามารถพิเศษ ทักษะพิเศษในการใช้ซอฟต์แวร์บัญชีหรือความสามารถในการวางแผนและจัดการที่ซับซ้อนจะทำให้เงินเดือนสูงขึ้น

การทำงานในสำนักงานบัญชีมีโอกาสในการเติบโตและการเพิ่มเงินเดือนตามประสบการณ์และความสามารถของนักบัญชี โดยการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้เพิ่มเติมเป็นปัจจัยสำคัญในการก้าวหน้าในสายอาชีพนี้

สํานักงานบัญชี ภาษาอังกฤษ

 

สำนักงานบัญชีในภาษาอังกฤษเรียกว่า Accounting Firm หรือ Accounting Office โดยทั่วไปมีการใช้คำว่า Firm มากกว่าในกรณีที่สำนักงานมีขนาดใหญ่และมีการให้บริการหลากหลายด้านบัญชีและการเงิน คำที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานบัญชีและบทบาทต่างๆ มีดังนี้

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานบัญชี

 1. Accounting Firm สำนักงานบัญชี
 2. Accounting Office สำนักงานบัญชี (นิยมใช้ในบริษัทขนาดเล็ก)
 3. Accountant นักบัญชี
 4. Certified Public Accountant (CPA) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 5. Bookkeeper พนักงานบัญชีที่รับผิดชอบการบันทึกรายการทางการเงิน
 6. Auditor ผู้ตรวจสอบบัญชี
 7. Tax Advisor ที่ปรึกษาด้านภาษี
 8. Financial Analyst นักวิเคราะห์การเงิน
 9. Accounting Manager ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
 10. Chief Financial Officer (CFO) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
 11. Financial Consultant ที่ปรึกษาทางการเงิน
 12. Internal Auditor ผู้ตรวจสอบบัญชีภายใน
 13. External Auditor ผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก

ประเภทของบริการที่สำนักงานบัญชีให้บริการ

 1. Bookkeeping Services บริการการบันทึกบัญชี
 2. Tax Preparation and Planning การจัดทำและวางแผนภาษี
 3. Financial Audits การตรวจสอบงบการเงิน
 4. Payroll Services บริการด้านเงินเดือน
 5. Financial Consulting การให้คำปรึกษาทางการเงิน
 6. Management Accounting การบัญชีบริหาร
 7. Forensic Accounting การบัญชีเพื่อการสอบสวน
 8. Business Valuation การประเมินมูลค่าธุรกิจ
 9. Budgeting and Forecasting การวางแผนงบประมาณและการทำนายทางการเงิน
 10. Risk Management การบริหารความเสี่ยง

โครงสร้างองค์กรในสำนักงานบัญชี

 1. Partner หุ้นส่วน
 2. Senior Manager ผู้จัดการอาวุโส
 3. Manager ผู้จัดการ
 4. Assistant Manager ผู้ช่วยผู้จัดการ
 5. Senior Accountant นักบัญชีอาวุโส
 6. Junior Accountant นักบัญชีระดับต้น
 7. Intern นักศึกษาฝึกงาน

ตัวอย่างประโยคการใช้งาน

 • “I work at an accounting firm as a senior accountant.” (ฉันทำงานที่สำนักงานบัญชีในตำแหน่งนักบัญชีอาวุโส)
 • “Our accounting firm provides a wide range of services including tax preparation and financial audits.” (สำนักงานบัญชีของเรามีบริการหลากหลาย รวมถึงการจัดทำภาษีและการตรวจสอบงบการเงิน)
 • “She is studying to become a Certified Public Accountant (CPA).” (เธอกำลังศึกษาเพื่อเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

การทำงานในสำนักงานบัญชีในต่างประเทศมักต้องการความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี รวมถึงการมีความเข้าใจในมาตรฐานบัญชีสากลและกฎหมายภาษีของประเทศนั้นๆ

สํานักงานบัญชี กรุงเทพ

กรุงเทพมหานครมีสำนักงานบัญชีจำนวนมากที่ให้บริการทางด้านบัญชีและการเงินทั้งในระดับท้องถิ่นและนานาชาติ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็นสำนักงานบัญชีขนาดใหญ่และขนาดเล็ก โดยบางแห่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทบัญชีระหว่างประเทศที่มีชื่อเสียง

การเลือกสำนักงานบัญชีในกรุงเทพมหานคร

เมื่อเลือกใช้บริการจากสำนักงานบัญชีในกรุงเทพมหานคร ควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ตรวจสอบว่าสำนักงานบัญชีมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านที่คุณต้องการหรือไม่
 • บริการที่ครอบคลุม ตรวจสอบว่าสำนักงานบัญชีมีบริการที่คุณต้องการทั้งหมดหรือไม่
 • ค่าบริการ เปรียบเทียบค่าบริการจากสำนักงานบัญชีต่างๆ เพื่อหาสำนักงานที่มีค่าบริการเหมาะสมกับงบประมาณของคุณ
 • การรับรองและใบอนุญาต ตรวจสอบว่าสำนักงานบัญชีมีการรับรองและใบอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่
 • รีวิวและคำแนะนำ อ่านรีวิวและคำแนะนำจากลูกค้าคนอื่นๆ เพื่อประเมินคุณภาพการบริการ

การเลือกสำนักงานบัญชีที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณได้รับบริการที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของธุรกิจของคุณ 

เทคนิคการค้นหาสำนักงานบัญชี ตามคำค้นนี้

 
รับทำบัญชี กางเกงใน,รับทำบัญชี คาเฟ่,รับทำบัญชี เครื่องสำอาง,รับทำบัญชี งานพยาบาล,รับทำบัญชี ชิปปิ้ง,รับทำบัญชี เด็ก,รับทำบัญชี ท่อ pe,รับทำบัญชี น้ํามันปาล์ม,รับทำบัญชี ผลไม้อบแห้งขายส่ง,รับทำบัญชี แพลตฟอร์มออนไลน์,รับทำบัญชี ยะลา,รับทำบัญชี ร้านทอง,รับทำบัญชี ริสแบน,รับทำบัญชี ส่งออกด้วงสาคู,รับทำบัญชี เสริมความงาม,รับทำบัญชี เสื้อผ้า,รับทำบัญชี led,รับทำบัญชี powerbank,รับทำบัญชี vj ไลฟ์สด,รับทำบัญชี whey,

บริการรับทำบัญชี

บริการรับทำบัญชี (Accounting Services) คือบริการที่ให้กับธุรกิจหรือบุคคลที่ต้องการช่วยเรื่องการบัญชีและการเงินของนักธุรกิจหรือองค์กรของพวกเขา การบัญชีเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎหมายทางการเงินและเศรษฐกิจ บริการรับทำบัญชีสามารถรวมถึง

 1. บันทึกบัญชี การบันทึกข้อมูลการเงินและธุรกรรมทางการเงินขององค์กรลงในระบบบัญชี เช่น บันทึกรายรับรายจ่ายและการซื้อขาย.

 2. การจัดทำรายงานการเงิน การสร้างรายงานการเงินต่าง ๆ เพื่อให้ข้อมูลทางการเงินแก่ผู้บริหารและส่วนกองทุนอื่น ๆ เช่น งบการเงิน, งบดุล, รายงานกำไรขาดทุน, และรายงานเงินสดเทียบรายได้.

 3. การจัดเตรียมเอกสารภาษี การเตรียมและยื่นเอกสารภาษีต่าง ๆ แก่หน่วยงานทางราชการ เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, ภาษีเงินได้นิติบุคคล, และภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT).

 4. การประมวลผลเงินเดือน การคำนวณและจัดทำรายการจ่ายเงินเดือนแก่พนักงานรายเดือน รวมถึงการหักภาษีหัวหน้างานและการประกันสังคม.

 5. การปรึกษาทางการเงิน การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกิจการและการเงิน เพื่อช่วยให้ลูกค้าทราบถึงสถานะการเงินของพวกเขาและช่วยในการตัดสินใจทางการเงิน.

บริการรับทำบัญชีมักจะมีบริษัทหรือบัญชีผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินงาน การใช้บริการรับทำบัญชีอาจช่วยลดความซับซ้อนและค่าใช้จ่ายในด้านบัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจหรือบุคคลที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้เองและทำให้มั่นใจว่าการบัญชีและการเงินของพวกเขาถูกดูแลอย่างถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง.

การบัญชีเป็นส่วนสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามในธุรกิจ แต่การจัดการบัญชีอาจเป็นภาระที่มากมายและซับซ้อน เราที่ สำนักงานบัญชี.COM พร้อมที่จะช่วยให้คุณปรับปรุงและเร่งความเร็วของการบริหารจัดการบัญชี

บริการของเรารวมถึง

 • บริการทำบัญชีรายวัน เราจะดูแลการบัญชีของคุณทุกวันเพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าทุกข้อมูลถูกต้องและเป็นระเบียบ
 • การเตรียมและตรวจสอบงบการเงิน เราจะช่วยเตรียมและตรวจสอบงบการเงินของคุณเพื่อให้คุณมีข้อมูลที่ถูกต้องในการตัดสินใจทางธุรกิจ
 • การปรึกษาเรื่องภาษี เรามีทีมงานที่เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับภาษีเพื่อให้คุณปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง
 • บริการตรวจสอบ เราสามารถทำการตรวจสอบบัญชีของคุณเพื่อให้คุณมั่นใจได้ในความถูกต้องของข้อมูล

ติดต่อคุณจ๋าที่ 081-931-8341 เพื่อเริ่มต้นหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือเข้าชมเว็บไซต์ของเราที่ สำนักงานบัญชี.COM เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมและข้อมูลติดต่ออื่นๆ ของเราได้ด้วยนะคะ!

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )