ภาษีเงินได้ถูก หัก ณ ที่จ่าย คือ (Withholding tax)

Click to rate this post!
[Total: 1916 Average: 5]

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย หมายถึง  เงินที่คน “จ่าย” ที่จดทะเบียนเป็นบริษัทหรือนิติบุคคลต้อง “หัก” ไว้ก่อนที่จะจ่ายเงินให้กับคนรับที่เป็นนิติบุคคล หรือคนธรรมดาก็ได้ แล้วนำส่งเป็นภาษีให้สรรพากรไม่เกินวันที่ 7 ของเดือนถัดไปส่วนมากจะพบเจอได้กับกิจการประเภทให้บริการ เนื่องจากเป็นการหัก บุคคล หรือ นิติบุคคล จากการให้บริการ
ตัวอย่างการบันทึกบัญชี ภาษีเงินได้ ถูก หัก ณ ที่จ่าย
1.เมื่อกิจการด้รับเงินค่าบริการ
2.เมื่อถึงวันที่กำหนดแล้วมีการขอคืน

ใส่ความเห็น

cachecache