สำนักงานบัญชี

สำนักงานบัญชี คือ สำนักงานที่ให้บริการด้านการทำบัญชี ซึ่งสำนักงานบัญชีอาจจัดตั้งในรูปแบบบุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบุคคลก็ได้ โดยหัวหน้าสำนักงาน หรือผู้เป็นหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการแล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านการให้บริการรับทำบัญชีในสำนักงานอย่างน้อย 1 คน ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบัญชี

ปฏิบัติงานเต็มเวลาและแจ้งการเป็นผู้ทําบัญชีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไว้แล้ว และมีผู้ช่วยผู้ทําบัญชีที่มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบัญชีอย่างน้อย 1 คนปฏิบัติงานเต็มเวลาสังกัดอยู่ และแจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไว้แล้ว

คู่มือ เปิด สำนักงานบัญชี

ผู้ทำบัญชี หมายความว่า ผู้รับผิดชอบในการทำบัญชีของผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชี ไม่ว่าจะได้กระทำในฐานะเป็นลูกจ้างของผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชีหรือไม่ก็ตาม (มาตรา ๔)

ผู้ทำบัญชี ต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากาหนดตามประกาศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชีพ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ดังนี้
๑. ผู้ทำบัญชีต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๑.๑ มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
๑.๒ มีความรู้ภาษาไทยเพียงพอที่จะทาหน้าที่เป็นผู้ทาบัญชีได้
๑.๓ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะประกอบวิชาชีพเป็นผู้ทาบัญชีตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิชาชีพบัญชี
๑.๔ ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเนื่องจากกระทาความผิดตามฐานความผิดหรือกฎหมายที่กำหนดในมาตรา ๓๙ (๓) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีพ.ศ. ๒๕๔๗ เว้นแต่ต้องคำพิพากษาหรือพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
๑.๕ คุณวุฒิการศึกษาของผู้ทำบัญชีที่สามารถรับทาบัญชีได้

สำนักงานบัญชีคุณภาพ

ระบบคุณภาพสำนักงานบัญชี คือ ระบบที่มีการกำหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ และการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดทิศทางและควบคุมองค์กรในเรื่องคุณภาพด้านการจัดทำบัญชีและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานการบัญชีสำนักงานบัญชี หมายถึง สำนักงานที่ให้บริการด้านการทำบัญชี ซึ่งสำนักงานบัญชีอาจจัดตั้งในรูปแบบบุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบุคคลก็ได้ โดยหัวหน้าสำนักงาน หรือผู้เป็นหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการแล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านการให้บริการรับทำบัญชีในสำนักงานอย่างน้อย ๑ คน ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบัญชีปฏิบัติงานเต็มเวลาและแจ้งการเป็นผู้ทำบัญต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ไว้แล้ว และมีผู้ช่วยผู้ทำบัญชีที่มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบัญชีอย่างน้อย ๑ คนปฏิบัติงานเต็มเวลาสังกัดอยู่

ระบบคุณภาพของสำนักงานบัญชีประกอบด้วย

 1. ความรับผิดชอบของผู้บริหารของสำนักงานบัญชี
 2. ข้อกำหนดทางด้านจรรยาบรรณของสำนักงานบัญชี
 3. กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของสำนักงานบัญชี
 4. การจัดการทรัพยากรของสำนักงานบัญชี
 5. การปฏิบัติงานของสำนักงานบัญชี
 6. การติดตาม ตรวจสอบ ของสำนักงานบัญชี
 7. การจัดการเอกสารของสำนักงานบัญชี

สำนักงานบัญชี อยู่ในธุรกิจประเภทใด

รูปแบบของสำนักงานบัญชี จัดอยู่ในรูปแบบธุรกิจประเภท ธุรกิจบริการ (Service) ซึ่งรูปแบบของการบริการ ไม่สามารถมองเห็นได้ นั้นหมายความว่าจะต้องสร้างภาพที่สามารถสื่อสารให้กับกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ เช่น การรับรองคุณภาพจาก สภาวิชาชีพ กรมพัฒนาธุรกิจ กรมสรรพากร องค์กรต่างๆ พร้อมทั้ง สถานที่ บุคคลากร พร้อมรูปแบบเอกสาร การเตรียมพร้อมทางด้านภาพลักษณ์ มีความจำเป็นกับธุรกิจบริการ

วิธีการจัดเก็บเอกสาร สำนักงานบัญชี

 • ใบกำกับภาษีขาย
 • ใบกำกับภาษีซื้อ
 • แฟ้มใบสำคัญจ่าย
 • ใบสำคัญรับ
 • เงินสดย่อย
 • รายการทั่วไป ที่เกิดขึ้นกับกิจการ
 • เงินเดือนพนักงาน ค่าจ้างแรงงาน ภาษี และประกันสังคม

การจัดเก็บเอกสารเบื้องต้น

สำนักงานบัญชี ทำอะไรบ้าง

ขั้นตอนการทำงาน ของ สำนักงานบัญชี

 • ยื่นแบบภาษีและประกันสังคมรายเดือน
 • ทำบัญชีและปิดงบการเงินประจำปี

การวิเคราะห์ swot สำนักงานบัญชี

จุดแข็ง ได้แก่ บุคคลากร มีโอกาสได้ทำงานหลากหลาย จึงเกิดทักษะและสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
จุดอ่อน ได้แก่ วิจัย ปัญหา สำนักงานบัญชี ที่มีปริมาณเอกสารมีจำนวนมาก ทำให้บุคคลากรที่ปฎิบัติงานเกิดความเหนื่อยล้า
โอกาส ได้แก่ มีธุรกิจเกิดใหม่ จำนวนมาก และมีผู้ประกอบกิจการขายของออนไลน์เพิ่มจำนวนอย่างต่อเนื่อง
อุปสรรค ได้แก่ มีผู้ประกอบกิจการสำนักงานบัญชีเพิ่มจำนวนมาก จึงการแข่งขันทางด้านราคาสูง ทำให้เสียโอกาสในการให้บริการ

การวิเคราะห์ swot สำนักงานบัญชี

สำนักงานบัญชี ดิจิตอล 

เป็นคำที่ในปัจจุบัน ปี 2565 ต้องเคยได้ยิน หรือผ่านตามาบ้างแล้ว เนื่องจากเป็นยุคที่อินเตอร์เน็ตเข้าถึงแหละ ไวขึ้น วงการสำนักงานบัญชีได้มีการปรับตัว และพัฒนาการทำบัญชี ของตัวเองให้ทันสมัยเข้ากับคนรุ่นใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีกันเป็นเกือบหมดแล้ว จึงเติมคำว่า ดิจิทัล ให้ดูทันสมัยมากขึ้น

คำว่า “ดิจิทัล”

เป็นคำที่ทับศัพท์มาจากคำภาษางกฤษว่า digital คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานราชบัณฑิตยสภาให้ความหมายว่า เป็นคำที่ใช้เกี่ยวกับการแทนความหมายของข้อมูลด้วยตัวเลขโดย เฉพาะเลขฐานสอง หรือเป็นคำที่นำไปใช้เกี่ยวกับรูป แบบข้อมูลที่คอมพิวเตอร์สามารถจัดเก็บและจัดการได้ เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจยิ่งขึ้น

 

 

ร้านอาหารอำเภอบางกรวย

5 ร้าน อาหารอำเภอบางกรวย นนทบุรี

อาหารอำเภอบางกรวย 1.Three Mangoes บ้านไทย ชายคลอง ที่อย [...]

5 ร้าน อาหารอำเภอเมืองนนท์ นนทบุรี

อาหารอำเภอเมืองนนท์ 1.เรือนเพชรสุกี้ – ถนนเลี่ยงเ [...]

ร้านอาหารอำเภอปากเกร็ด

5 ร้าน อาหารอำเภอปากเกร็ด นนทบุรี

อาหารอำเภอปากเกร็ด 1.ครัวริมน้ำ ที่อยู่: 38/595 หมู่9 ถ [...]

คาเฟ่อำเภอบางใหม่

5 คาเฟ่อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี

คาเฟ่อำเภอบางใหญ่ บ้านมีสวน คาเฟ่ ที่อยู่: 51 หมู่1 ตำบ [...]

ค่าเฟ่บางกรวย

5 คาเฟ่อำเภอบางกรวย นนทบุรี

คาเฟ่อำเภอบางกรวย Grazia Gelato & Coffee ที่อยู่: เ [...]

คาเฟ่อำเภอบางบัวทอง

5 คาเฟ่อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี

คาเฟ่อำเภอบางบัวทอง Café de Fin ที่อยู่: 93/74-75 หมู่1 [...]

คาเฟ่อำเภอปากเกร็ด

5 คาเฟ่อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี

คาเฟ่อำเภอปากเกร็ด ที่อยู่: 24 ม. 2 ถนน ราชพฤกษ์ ต [...]

คาเฟ่อำเภอเมืองนนทบุรี

5 คาเฟ่อำเภอเมืองนนท์ นนทบุรี

คาเฟ่อำเภอเมืองนนท์ Bottomless ที่อยู่: 19 14 หมู่ 1 ถน [...]

ห้วยขวาง

สำนักงานบัญชี #2 OMG รับทำบัญชี จดบริษัท ปิดงบ ห้วยขวาง?

บริษัท ปังปอน จำกัด เรียนทุกท่านที่สนใจในบริการบัญชีและ [...]

หลักสี่

สำนักงานบัญชี #2 OMG รับทำบัญชี จดบริษัท ปิดงบ หลักสี่?

บริษัท ปังปอน จำกัด เสนอบริการด้านบัญชีที่มีคุณภาพและมี [...]

หนองจอก

สำนักงานบัญชี #2 OMG รับทำบัญชี จดบริษัท ปิดงบ หนองจอก?

บริษัท ปังปอน จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านบัญชีและก [...]

หนองแขม

สำนักงานบัญชี #2 OMG รับทำบัญชี จดบริษัท ปิดงบ หนองแขม?

สวัสดีค่ะ/ครับ! ขอบคุณที่สนใจในบริการของเรา บทความดังกล [...]

สายไหม

สำนักงานบัญชี #2 OMG รับทำบัญชี จดบริษัท ปิดงบ สายไหม?

ยินดีต้อนรับสู่บทความโปรโมทเกี่ยวกับบริษัท “ปังปอ [...]

สาทร

สำนักงานบัญชี #2 OMG รับทำบัญชี จดบริษัท ปิดงบ สาทร?

สวัสดีค่ะ! บริษัท ปังปอน จำกัด ขอแนะนำบริการของเราที่มี [...]

สัมพันธวงศ์

สำนักงานบัญชี #2 OMG รับทำบัญชี จดบริษัท ปิดงบ สัมพันธวงศ์?

บทความโปรโมท: บริษัท ปังปอน จำกัด – สำนักงานบัญชี [...]

สะพานสูง

สำนักงานบัญชี #2 OMG รับทำบัญชี จดบริษัท ปิดงบ สะพานสูง?

บทความ: โปรโมทบริการสำนักงานบัญชี สะพานสูง สวัสดีทุกท่า [...]

สวนหลวง

สำนักงานบัญชี #2 OMG รับทำบัญชี จดบริษัท ปิดงบ สวนหลวง?

เรียนท่านผู้อ่านทุกท่าน, ขอเสนอบริการสำนักงานบัญชีของเร [...]

วัฒนา

สำนักงานบัญชี #2 OMG รับทำบัญชี จดบริษัท ปิดงบ วัฒนา?

บทความ: โปรโมทแนะนำบริการสำนักงานบัญชี วัฒนา สวัสดีทุกท [...]

สำนักงานบัญชี #2 OMG รับทำบัญชี จดบริษัท ปิดงบ วังทองหลาง?

บทความ: บริษัท ปังปอน จำกัด – พันธกิจเพื่อการบัญช [...]

สำนักงานบัญชี #2 OMG รับทำบัญชี จดบริษัท ปิดงบ ลาดพร้าว?

บทความ: บริษัท ปังปอน จำกัด – บริการบัญชีที่เพิ่ม [...]

สำนักงานบัญชี #2 OMG รับทำบัญชี จดบริษัท ปิดงบ ลาดกระบัง?

บทความ: บริษัท ปังปอน จำกัด – บริการบัญชีที่ครอบค [...]

สำนักงานบัญชี #2 OMG รับทำบัญชี จดบริษัท ปิดงบ ราษฎร์บูรณะ?

สวัสดีค่ะ/ครับ! เราขอแนะนำบริษัท ปังปอน จำกัด ซึ่งเป็นบ [...]

สำนักงานบัญชี #2 OMG รับทำบัญชี จดบริษัท ปิดงบ ราชเทวี?

บริษัท ปังปอน จำกัด ขอแนะนำตัวเองและบริการของเราดังนี้: [...]

สำนักงานบัญชี #2 OMG รับทำบัญชี จดบริษัท ปิดงบ ยานนาวา?

เราขอแนะนำบริษัท ปังปอน จำกัด ที่มีบริการด้านการบัญชีแล [...]

สำนักงานบัญชี #2 OMG รับทำบัญชี จดบริษัท ปิดงบ มีนบุรี?

บริษัท ปังปอน จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านบัญชีและก [...]

สำนักงานบัญชี #2 OMG รับทำบัญชี จดบริษัท ปิดงบ ภาษีเจริญ?

บริษัท ปังปอน จำกัด ยินดีแนะนำและเสนอบริการของเราดังนี้ [...]

สำนักงานบัญชี #2 OMG รับทำบัญชี จดบริษัท ปิดงบ พระนคร?

บทความ: ปังปอน บริการที่ครอบคลุมทุกด้านให้กับธุรกิจของค [...]

สำนักงานบัญชี #2 OMG รับทำบัญชี จดบริษัท ปิดงบ พระโขนง?

บทความ: บริษัท ปังปอน จำกัด – งานบริการที่ละหัวข้ [...]

สำนักงานบัญชี #2 OMG รับทำบัญชี จดบริษัท ปิดงบ พญาไท?

บริษัท ปังปอน จำกัด ขอแนะนำตัวเพื่อเสนองานบริการที่เกี่ [...]

สำนักงานบัญชี #2 OMG รับทำบัญชี จดบริษัท ปิดงบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย?

บริษัท ปังปอน จำกัด ขอแนะนำบริการงานบัญชีที่สำนักงานบัญ [...]

สำนักงานบัญชี #2 OMG รับทำบัญชี จดบริษัท ปิดงบ ประเวศ?

บริการบัญชีที่ครบวงจรและเชื่อมโยงกับความต้องการของคุณ ส [...]

สำนักงานบัญชี #2 OMG รับทำบัญชี จดบริษัท ปิดงบ ปทุมวัน?

สวัสดีครับ! เราขอแนะนำบริษัท ปังปอน จำกัด ซึ่งเป็นบริษั [...]

สำนักงานบัญชี #2 OMG รับทำบัญชี จดบริษัท ปิดงบ บึงกุ่ม?

บริษัท ปังปอน จำกัด ยินดีแนะนำบริการที่เรามีเพื่อตอบสนอ [...]

สำนักงานบัญชี #2 OMG รับทำบัญชี จดบริษัท ปิดงบ บางรัก?

บริการกับเรา – ติดต่อเราที่สำนักงานบัญชี บางรัก ส [...]

สำนักงานบัญชี #2 OMG รับทำบัญชี จดบริษัท ปิดงบ บางพลัด?

หัวข้อ: บริการสำนักงานบัญชี บางพลัด สถานที่ติดต่อกับสำน [...]

สำนักงานบัญชี #2 OMG รับทำบัญชี จดบริษัท ปิดงบ บางบอน?

บทความ: ปรับใจเพื่อการเจริญเติบโตด้วยบริการบัญชีคุณภาพจ [...]