หลักเงินค้างหรือเกณฑ์คงค้าง คือ ( The Accrual Principle )

หลักเงินค้างหรือเกณฑ์คงค้าง (The Accrual Principle) คือ …

Home Read More »

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น คือ ( Other Non-current Liabilities )

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (Other Non-current Liabilities) …

Home Read More »

เกณฑ์คงค้าง คือ ( Accrual Basis )

เกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis) หมายถึง เป็นการบันทึกรายการ …

Home Read More »

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน คือ ( Intangible assets )

“ความหมาย ของ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน” สินทรัพย …

Home Read More »

เจ้าหนี้การค้า คือ ( Trade – Accounts Payable )

เจ้าหนี้การค้า (Trade – Accounts Payable) หมายถึง เจ้าห …

Home Read More »

สมการบัญชี คือ ( Accounting Equation )

สมการบัญชี (Accounting Equation) หมายถึง สมการที่แสดงคว …

Home Read More »

รายจ่ายฝ่ายทุน (Capital Expenditures) คือ

รายจ่ายฝ่ายทุน (Capital Expenditures) คือ รายจ่ายที่มีล …

Home Read More »

รวมสูตร ของ บัญชี ทั้งหมด สำคัญ

หากพิจารณาข้อมูลในงบการเงิน ไม่ว่าจะเป็นรายงาน งบดุล (B …

Home Read More »

กิจกรรมลงทุน คือ ( Investing Activities )

กิจกรรมลงทุน (Investing Activities) หมายถึง รายการเงินส …

Home Read More »

เงินลงทุนระยะยาว คือ ( Long-term Investment )

เงินลงทุนระยะยาว (Long-term Investment) หมายถึง หลักทรั …

Home Read More »

เกณฑ์เงินสด คือ ( Cash Basis )

เกณฑ์เงินสด (Cash Basis) หมายถึง วิธีการบัญชีที่บันทึกร …

Home Read More »

ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี คือ ( Deferred Costs )

ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี (Deferred Costs) หมายถึง ค่าใช้จ่า …

Home Read More »

รายได้รับล่วงหน้า หมายถึง ( Deferred Incomes )

รายได้รับล่วงหน้า (Deferred Incomes) หมายถึง เงินที่กิจ …

Home Read More »

วิธีคิดต้นทุนย้อนกลับ คือ ( Reversal Cost Method )

วิธีคิดต้นทุนย้อนกลับ (Reversal Cost Method) หมายถึง เป …

Home Read More »

ภาษีขาย ( Output Tax ) หมายถึง

ภาษีขาย (Output Tax) หมายถึง ภาษีที่ผู้ประกอบการจดทะเบี …

Home Read More »

หนี้สินหมุนเวียน และ หนี้สินไม่หมุนเวียน คือ ประกอบด้วย 15 ประเภท

หากพิจารณาจากสมการบัญชี “สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนทุนข …

Home Read More »

ค่าใช้จ่าย (Expenses) คือ

ค่าใช้จ่าย (Expenses) หมายถึง ต้นทุนชนิดหนึ่งที่กิจการไ …

Home Read More »

หนี้สินไม่หมุนเวียน คือ ( Non – Current Liabilities )

หนี้สินไม่หมุนเวียน (Non – Current Liabilities) ห …

Home Read More »

ค่าเสื่อมราคาสะสม คือ ( Accumulated depreciation )

ค่าเสื่อมราคาสะสม คือ ( Accumulated depreciation ) ถือเ …

Home Read More »

งบดุล มีกี่ประเภท อะไรบ้าง

ประเภทของงบดุล สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 1. งบด …

Home Read More »

วิธีการ คิดอัตรา ค่าล่วงเวลา โอที ตามกฎหมายแรงงานกำหนด

ค่าล่วงเวลา หลังเที่ยงคืน มีหลักเกณฑ์การกำหนดค่าล่วงเวล …

Home Read More »

บัญชีต้นทุนงานสั่งทำ คือ ( Work Order Costing Account )

บัญชีต้นทุนงานสั่งทำ คือ (Work Order Costing Account) ค …

Home Read More »

ตัวอย่าง แบบฟอร์มรายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคาร ห้างหุ้นส่วน หจก.

รายงานการประชุมผู้เป็นหุ้นส่วน ครั้งที่ 1/25xx ของ หจก. …

Home Read More »

หมายเหตุประกอบงบการเงิน คือ ( Notes to financial statements )

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  ( Notes to financial stat …

Home Read More »

รายจ่ายต้องห้าม คือ ( Prohibited expenses )

รายจ่ายต้องห้าม ( Prohibited expenses ) เช่น ค่าใช้จ่าย …

Home Read More »

ทุนเรือนหุ้น คือ ( Capital Stock )

ทุนเรือนหุ้น (Capital Stock) หมายถึง เงินทุนของบริษัทที …

Home Read More »

การบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต คือ ( Process Costing )

การบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต (Process Costing) หมายถึง บัญ …

Home Read More »

ทุนจดทะเบียน คือ ( Authorizes Share Capital )

ทุนจดทะเบียน (Authorizes Share Capital) หมายถึง จำนวนเง …

Home Read More »

ผังบัญชี คือ ( Chart of Account )

ผังบัญชี (Chart of Account) หมายถึง ผังที่แสดงรายชื่อแย …

Home Read More »

ห้างหุ้นส่วนสามัญ คือ ( Ordinary partnership ) เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล

ห้างหุ้นส่วน คือ รูปแบบองค์กรธุรกิจที่มีบุคคลตั้งแต่ 2 …

Home Read More »

ต้นทุนแปรสภาพ (Conversion Costs) หมายถึง

ต้นทุนแปรสภาพ (Conversion Costs) หมายถึง ต้นทุนที่เกี่ย …

Home Read More »

ภาษีซื้อต้องห้าม (Prohibited purchase tax) คือ

ภาษีซื้อต้องห้าม (Prohibited purchase tax) หมายถึง ภาษี …

Home Read More »

ต้นทุนส่วนเพิ่ม คือ ( Incremental Cost )

ต้นทุนส่วนเพิ่ม (Incremental Cost) หมายถึง ต้นทุนที่เปล …

Home Read More »

ลูกหนี้การค้า (Accounts Receivable)

ลูกหนี้การค้า (Accounts Receivable) กิจการมอบสินค้าหรือ …

Home Read More »

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า คือ ( Advance cost )

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า (Prepaid Expenses) คือ ค่าใช้จ่ายที่ …

Home Read More »

การบันทึกรายได้ คือ ( The Revenue Realization )

การบันทึกรายได้ (The Revenue Realization) หมายถึง การบั …

Home Read More »

(Visited 398 times, 3 visits today)
 
https://xn--12cmjl1dch7jsceee8bzx.com/
Scroll to Top