สำนักงานบัญชี.COM » ใบลดหนี้ คือ ( Credit note )

Click to rate this post!
[Total: 1561 Average: 5]

ใบลดหนี้ ถือเป็นใบกำกับภาษีอย่างหนึ่งในทางภาษี ผู้ที่ออกใบลดหนี้ได้จะต้องอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม เพราะการออกใบลดหนี้จะต้องออกหลังจากท่านได้ขายสินค้า แล้วออกใบกำกับภาษีขายให้ผู้ซื้อจึงจะสามารถออกใบลดหนี้ได้ การออกใบลดหนี้จะต้องออกเมื่อมีเหตุจำเป็นเท่านั้นถึงจะออกใบลดหนี้ได้ เช่น ส่งสินค้าผิด คุณภาพผิด ล่าช้า หรือชำรุด เป็นเหตุให้ผู้รับสินค้า หรือ รับบริการ ต้องการส่วนลดและความพึ่งพอใจในการให้บริการ เป็นต้น

ใบลดหนี้ จะต้องมีรายละเอียดตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้นถึงจะสามารถนำมาหักกลบลบหนี้กับภาษีซื้อ หรือ ภาษีขาย ได้ ดังนี้
1.เขียนคำว่า “ใบลดหนี้” ในที่ที่เห็นได้เด่นชัด
2.ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ออกใบลดหนี้และในกรณีที่ตัวแทนเป็นผู้ออกใบลดหนี้ ในนามของผู้ประกอบการจดทะเบียนตามารตรา 86 วรรคสี่ หรือ มาตรา 86/2 ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของตัวทานนั้นด้วย
3.ชื่อ ที่อยู่ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ
4.วัน เดือน ปี ที่ออกใบลดหนี้
5.หมายเลขลำดับของใบกำกับภาษีเดิม รวมทั้งหมายเลขลำดับของเล่น (ถ้ามี) มูลค่าเพิ่มของสินค้าหรือบริการที่แสดงไว้ในใบกำกับภาษีดังกล่าว มูลค่าที่ถูกต้องของสินค้า หรือบริการ ผลต่างของจำนวนมูลค่าทั้งสองและจำนวนภาษีที่ใช้คืนสำหรับส่วนต่างนั้น
6.คำอธิบายสั้น ถึงสาเหตุที่ออกใบลดหนี้
7.ข้อความอื่นที่อธิบดีกำหนด
ใบลดหนี้ ในมุมของผู้ออกใบลดหนี้ ให้ใช้ใบลดหนี้ในเดือนภาษีที่ออกนั้นเลยห้ามใช้เดือนอื่น ส่วนผู้รับใบลดหนี้ให้ใช้ในเดือนภาษีที่ได้รับได้ใบลดหนี้แล้วเท่านั้น ตาม คำสั่งกรมสรรพากร ที่ . 80/2542  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกใบเพิ่มหนี้ตามมาตรา 86/9 และใบลดหนี้ ตามมาตรา 86/10 แห่งประมวลรัษฎากร

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )