ใบลดหนี้ คือ ( Credit note )

Click to rate this post!
[Total: 1561 Average: 5]

ใบลดหนี้ ถือเป็นใบกำกับภาษีอย่างหนึ่งในทางภาษี ผู้ที่ออกใบลดหนี้ได้จะต้องอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม เพราะการออกใบลดหนี้จะต้องออกหลังจากท่านได้ขายสินค้า แล้วออกใบกำกับภาษีขายให้ผู้ซื้อจึงจะสามารถออกใบลดหนี้ได้ การออกใบลดหนี้จะต้องออกเมื่อมีเหตุจำเป็นเท่านั้นถึงจะออกใบลดหนี้ได้ เช่น ส่งสินค้าผิด คุณภาพผิด ล่าช้า หรือชำรุด เป็นเหตุให้ผู้รับสินค้า หรือ รับบริการ ต้องการส่วนลดและความพึ่งพอใจในการให้บริการ เป็นต้น

ใบลดหนี้ จะต้องมีรายละเอียดตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้นถึงจะสามารถนำมาหักกลบลบหนี้กับภาษีซื้อ หรือ ภาษีขาย ได้ ดังนี้
1.เขียนคำว่า “ใบลดหนี้” ในที่ที่เห็นได้เด่นชัด
2.ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ออกใบลดหนี้และในกรณีที่ตัวแทนเป็นผู้ออกใบลดหนี้ ในนามของผู้ประกอบการจดทะเบียนตามารตรา 86 วรรคสี่ หรือ มาตรา 86/2 ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของตัวทานนั้นด้วย
3.ชื่อ ที่อยู่ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ
4.วัน เดือน ปี ที่ออกใบลดหนี้
5.หมายเลขลำดับของใบกำกับภาษีเดิม รวมทั้งหมายเลขลำดับของเล่น (ถ้ามี) มูลค่าเพิ่มของสินค้าหรือบริการที่แสดงไว้ในใบกำกับภาษีดังกล่าว มูลค่าที่ถูกต้องของสินค้า หรือบริการ ผลต่างของจำนวนมูลค่าทั้งสองและจำนวนภาษีที่ใช้คืนสำหรับส่วนต่างนั้น
6.คำอธิบายสั้น ถึงสาเหตุที่ออกใบลดหนี้
7.ข้อความอื่นที่อธิบดีกำหนด
ใบลดหนี้ ในมุมของผู้ออกใบลดหนี้ ให้ใช้ใบลดหนี้ในเดือนภาษีที่ออกนั้นเลยห้ามใช้เดือนอื่น ส่วนผู้รับใบลดหนี้ให้ใช้ในเดือนภาษีที่ได้รับได้ใบลดหนี้แล้วเท่านั้น ตาม คำสั่งกรมสรรพากร ที่ . 80/2542  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกใบเพิ่มหนี้ตามมาตรา 86/9 และใบลดหนี้ ตามมาตรา 86/10 แห่งประมวลรัษฎากร

ใส่ความเห็น

cachecache