สำนักงานบัญชี.COM » เงินฝากธนาคาร คือ (Deposit)

Click to rate this post!
[Total: 1654 Average: 5]

เงินฝากธนาคาร เป็นเงินประเภทที่ใช้จ่ายในกิจการ มีลักษณะเป็นเงินฝากกระแสรายวัน หรือเป็นรายการเทียบเท่าเงินสด
ตัวอย่างการบันทึกบัญชี เงินฝากธนาคาร
1.เมื่อรับชำระค่าบริการด้วยการโอนเข้าบัญชีธนาคารของกิจการ

2.เมื่อกิจการเบิกเงินสดออกจากกิจการ

3.เมื่อกิจการจ่ายชำระด้วยการ โอนเงินออกจากบัญชีกระแสรายวัน

4.เมื่อกิจการนำเงินสดฝากเข้า บัญชีกระแสรายวันของกิจการ