เงินปันผล คือ (Dividend)

Click to rate this post!
[Total: 1446 Average: 5]

เงินปันผล หมายถึง การแบ่งส่วนแบ่งที่ได้จากกำไร จากการค้าขายในรูปแบบ บริษัท จำกัด เพราะเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมตามมติของคณะกรรมการบริหารของบริษัท ณ วันที่ประกาศจ่ายเงินปันผลย่อมถือว่าบริษัทมีภาระผูกพันกับผู้ถือหุ้นที่ได้ประกาศไว้ ซึ้งถือว่าผู้ถือหุ้นมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ของกิจการ อาจจ่ายเป็นเงินสด หรือจำนวนหุ้นก็ได้แล้วแต่ละบริษัท

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี เงินปันผล

 

(Visited 634 times, 1 visits today)
 
https://xn--12cmjl1dch7jsceee8bzx.com/%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5

Leave a Comment

Scroll to Top