สินทรัพย์ คือ (Assets)

Click to rate this post!
[Total: 1448 Average: 5]

สินทรัพย์ ความหมายของสินทรัพย์ ถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆ ยกตัวอย่าง
ให้ผู้ประกอบการเข้าใจและเห็นภาพยกตัวอย่างเช่น บ้าน รถ เสื้อ นาฬิกา เป็นต้น
ที่กล่าวมา คือของเราที่มีไว้ใช้ หรือไม่ใช้ในชีวิตประจำวัน
โดยวิธีการได้มาไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของการซื้อเงินสด หรือ ผ่อนชำระ
สิ่งของที่ท่านได้มาก็จะอยู่ในรูปแบบของสินทรัพย์ ที่เราเรียกว่า หนี้สิน หรือ
ส่วนของเจ้าของ นั้นเอง
ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดคำว่า “สมการบัญชี” (สินทรัพย์ =หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ)
แต่ความหมายจริงๆ แล้วสินทรัพย์ในทางบัญชีได้ให้นิยามไว้ดังนี้
1.ทรัพยากรที่คาดว่าจะมีประโยชน์ในอณาคต
2.อยู่ในความควบคุมของกิจการ
3.เป็นผลของเหตุการณ์ในอดีต
แบ่งออกได้ 3 ประเภท คือ
1.สินทรัพย์หมุนเวียน
2.สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
3.สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ตัวอย่างการบันทึกบัญชี สินทรัพย์
1.กิจการซื้อที่ดินด้วยเงินสด และ เงินกู้ยืม

2.กิจการซื้ออาคาร

ใส่ความเห็น

cachecache