ภงด 1 คือ ( PND 1 )

Click to rate this post!
[Total: 2213 Average: 5]

ภ.ง.ด. 1 คือ ภาษีเงินได้เงินภาษีประเภทที่หักจาก เงินเดือนพนักงานลูกจ้าง และต้องนำส่งให้กรมสรรพากรในเดือนถัดไปหลังจ่ายเงินเดือน กำหนดจ่ายชำระก่อนวันที่ 7 ของทุกๆ เดือน พูดได้ว่า ต้อง!!เป็นการหักจากบุคคลธรรมดาที่มีการว่าจ้างงานภายในบริษัทเท่านั้น

ภ.ง.ด.1 เป็นอีกรูปแบบของการจัดเก็บภาษีของภาครัฐ เพื่อแสดงข้อเท็จจริงจากการได้รับเงินเดือนของพนักงานแต่ละบุคคล หากพนักงานที่ได้รับเงินเดือนมากพอที่จะถึงเกณฑ์การเสียภาษีแต่ไม่ยอมเสียภาษี สรรพากรจะสามารถตรวจสอบได้จากการยืนยันยอดในแบบ ภ.ง.ด.1 ของผู้นำส่ง
ใครเป็นผู้จัดทำ ภ.ง.ด.1
บริษัท ห้างร้าน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่จัดตั้งขึ้นถูกต้องตามกฎหมายไทย แล้วมีพนักงาน หรือมีการจ้างงานโดยจ่ายเงินเป็นจำนวนเท่าๆ กันทุกสิ้นเดือน ต้องมีการส่งแบบ ภ.ง.ด.1 ที่กรมสรรพากรจัดทำขึ้น หลังจากมีการจ่ายเงินเดือนในเดือนนั้นๆแล้วภายใน 7 วัน หากส่งล่าช้าก็สามารถทำได้ แต่!! อาจจะถูกสรรพากรปรับตามกฎหมาย
ในการจัดทำยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 นั้นให้เป็นหน้าที่ของ นายจ้าง บริษัท หรือผู้จ้างงานและจ่ายชำระเงินเราเท่านั้น หากเป็นลูกจ้าง ผู้ได้รับเงิน ไม่จำเป็นต้องจัดทำแบบ ภ.ง.ด.1 แต่ให้นำส่งแบบ ภาษีบุคคลธรรมดาตามที่ได้รับรายได้พอ (แบบ ภ.ง.ด.91 หรือ ภ.ง.ด.90 เท่านั้น)
*การคำนวณ หรือ วิธีการคำนวณการจ่าย ภ.ง.ด.1 ต้องเป็นไปตามคำส่ง ของ กรมสรรพากร ที่ ป.96/2543

Leave a Comment

Scroll to Top