ทุนเรือนหุ้น คือ ( Capital Stock )

Click to rate this post!
[Total: 1973 Average: 5]

ทุนเรือนหุ้น (Capital Stock) หมายถึง เงินทุนของบริษัทที่ได้ทำการจดทะเบียนและเรียกชำระเรียบร้อยแล้ว

 

(Visited 299 times, 1 visits today)

Leave a Comment

Scroll to Top