งบดุล คือ ( Balance sheet )

Click to rate this post!
[Total: 2902 Average: 5]

งบดุล เป็นส่วนหนึ่งของ งบการเงิน ในสมัยก่อนใช้เรียกบัญชี 3 หมวด มีที่ 1. สินทรัพย์ 2.หนี้สิน 3.ทุน (ส่วนของเจ้าของ) เป็นส่วนประกอบ แต่ในปัจจุบันได้มีการเรียก งบดุล ใหม่ ให้สากลมากขึ้น เพราะจริงๆ แล้ว “งบดุล” ก็คือ งบที่แสดงฐานะทางการเงินของกิจการนั้นๆ ปัจจุบันในการเรียนการสอนวิชาบัญชีขึ้นต้นจะเรียก งบดุล ว่า “งบแสดงฐานะการเงิน” ซึ้งประกอบไปด้วย 1.สินทรัพย์2.หนี้สิน และ 3.(ทุน) ส่วนของเจ้าของ

งบดุลที่ประกอบไปด้วย 3 หมวดบัญชีนี้ก็คือ สมการที่นักบัญชี (สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ) ซึ่งทั้ง 2 ฝั่งจะต้องมีค่าเท่ากันเสมอ จึงจะเกิดความสมดุลทำให้เรียกงบที่มี สมการ 3 ตัวนี้ว่า งบดุล นั้นเอง
งบดุลจะแสดงฐานะทางการเงินเป็นงวดๆ บัญชี แล้วแต่ นโยบายของแต่ละกิจการ แต่โดยส่วนมาก จะแสดง ณ วันสิ้นงวดบัญชี วันใดวันหนึ่ง เพื่อสะท้อนความเป็นจริงของสภาพกิจนั้นๆ

ใส่ความเห็น

cachecache