สำนักงานบัญชี

สำนักงานบัญชี คือ สำนักงานที่ให้บริการด้านการทำบัญชี ซึ่งสำนักงานบัญชีอาจจัดตั้งในรูปแบบบุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบุคคลก็ได้ โดยหัวหน้าสำนักงาน หรือผู้เป็นหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการแล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านการให้บริการรับทำบัญชีในสำนักงานอย่างน้อย 1 คน ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบัญชี

ปฏิบัติงานเต็มเวลาและแจ้งการเป็นผู้ทําบัญชีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไว้แล้ว และมีผู้ช่วยผู้ทําบัญชีที่มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบัญชีอย่างน้อย 1 คนปฏิบัติงานเต็มเวลาสังกัดอยู่ และแจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไว้แล้ว

คู่มือ เปิด สำนักงานบัญชี

ผู้ทำบัญชี หมายความว่า ผู้รับผิดชอบในการทำบัญชีของผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชี ไม่ว่าจะได้กระทำในฐานะเป็นลูกจ้างของผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชีหรือไม่ก็ตาม (มาตรา ๔)

ผู้ทำบัญชี ต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากาหนดตามประกาศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชีพ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ดังนี้
๑. ผู้ทำบัญชีต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๑.๑ มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
๑.๒ มีความรู้ภาษาไทยเพียงพอที่จะทาหน้าที่เป็นผู้ทาบัญชีได้
๑.๓ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะประกอบวิชาชีพเป็นผู้ทาบัญชีตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิชาชีพบัญชี
๑.๔ ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเนื่องจากกระทาความผิดตามฐานความผิดหรือกฎหมายที่กำหนดในมาตรา ๓๙ (๓) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีพ.ศ. ๒๕๔๗ เว้นแต่ต้องคำพิพากษาหรือพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
๑.๕ คุณวุฒิการศึกษาของผู้ทำบัญชีที่สามารถรับทาบัญชีได้

สำนักงานบัญชีคุณภาพ

ระบบคุณภาพสำนักงานบัญชี คือ ระบบที่มีการกำหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ และการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดทิศทางและควบคุมองค์กรในเรื่องคุณภาพด้านการจัดทำบัญชีและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานการบัญชีสำนักงานบัญชี หมายถึง สำนักงานที่ให้บริการด้านการทำบัญชี ซึ่งสำนักงานบัญชีอาจจัดตั้งในรูปแบบบุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบุคคลก็ได้ โดยหัวหน้าสำนักงาน หรือผู้เป็นหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการแล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านการให้บริการรับทำบัญชีในสำนักงานอย่างน้อย ๑ คน ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบัญชีปฏิบัติงานเต็มเวลาและแจ้งการเป็นผู้ทำบัญต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ไว้แล้ว และมีผู้ช่วยผู้ทำบัญชีที่มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบัญชีอย่างน้อย ๑ คนปฏิบัติงานเต็มเวลาสังกัดอยู่

ระบบคุณภาพของสำนักงานบัญชีประกอบด้วย

 1. ความรับผิดชอบของผู้บริหารของสำนักงานบัญชี
 2. ข้อกำหนดทางด้านจรรยาบรรณของสำนักงานบัญชี
 3. กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของสำนักงานบัญชี
 4. การจัดการทรัพยากรของสำนักงานบัญชี
 5. การปฏิบัติงานของสำนักงานบัญชี
 6. การติดตาม ตรวจสอบ ของสำนักงานบัญชี
 7. การจัดการเอกสารของสำนักงานบัญชี

สำนักงานบัญชี อยู่ในธุรกิจประเภทใด

รูปแบบของสำนักงานบัญชี จัดอยู่ในรูปแบบธุรกิจประเภท ธุรกิจบริการ (Service) ซึ่งรูปแบบของการบริการ ไม่สามารถมองเห็นได้ นั้นหมายความว่าจะต้องสร้างภาพที่สามารถสื่อสารให้กับกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ เช่น การรับรองคุณภาพจาก สภาวิชาชีพ กรมพัฒนาธุรกิจ กรมสรรพากร องค์กรต่างๆ พร้อมทั้ง สถานที่ บุคคลากร พร้อมรูปแบบเอกสาร การเตรียมพร้อมทางด้านภาพลักษณ์ มีความจำเป็นกับธุรกิจบริการ

วิธีการจัดเก็บเอกสาร สำนักงานบัญชี

 • ใบกำกับภาษีขาย
 • ใบกำกับภาษีซื้อ
 • แฟ้มใบสำคัญจ่าย
 • ใบสำคัญรับ
 • เงินสดย่อย
 • รายการทั่วไป ที่เกิดขึ้นกับกิจการ
 • เงินเดือนพนักงาน ค่าจ้างแรงงาน ภาษี และประกันสังคม

การจัดเก็บเอกสารเบื้องต้น

สำนักงานบัญชี ทำอะไรบ้าง

ขั้นตอนการทำงาน ของ สำนักงานบัญชี

 • ยื่นแบบภาษีและประกันสังคมรายเดือน
 • ทำบัญชีและปิดงบการเงินประจำปี

การวิเคราะห์ swot สำนักงานบัญชี

จุดแข็ง ได้แก่ บุคคลากร มีโอกาสได้ทำงานหลากหลาย จึงเกิดทักษะและสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
จุดอ่อน ได้แก่ วิจัย ปัญหา สำนักงานบัญชี ที่มีปริมาณเอกสารมีจำนวนมาก ทำให้บุคคลากรที่ปฎิบัติงานเกิดความเหนื่อยล้า
โอกาส ได้แก่ มีธุรกิจเกิดใหม่ จำนวนมาก และมีผู้ประกอบกิจการขายของออนไลน์เพิ่มจำนวนอย่างต่อเนื่อง
อุปสรรค ได้แก่ มีผู้ประกอบกิจการสำนักงานบัญชีเพิ่มจำนวนมาก จึงการแข่งขันทางด้านราคาสูง ทำให้เสียโอกาสในการให้บริการ

การวิเคราะห์ swot สำนักงานบัญชี

สำนักงานบัญชี ดิจิตอล 

เป็นคำที่ในปัจจุบัน ปี 2565 ต้องเคยได้ยิน หรือผ่านตามาบ้างแล้ว เนื่องจากเป็นยุคที่อินเตอร์เน็ตเข้าถึงแหละ ไวขึ้น วงการสำนักงานบัญชีได้มีการปรับตัว และพัฒนาการทำบัญชี ของตัวเองให้ทันสมัยเข้ากับคนรุ่นใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีกันเป็นเกือบหมดแล้ว จึงเติมคำว่า ดิจิทัล ให้ดูทันสมัยมากขึ้น

คำว่า “ดิจิทัล”

เป็นคำที่ทับศัพท์มาจากคำภาษางกฤษว่า digital คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานราชบัณฑิตยสภาให้ความหมายว่า เป็นคำที่ใช้เกี่ยวกับการแทนความหมายของข้อมูลด้วยตัวเลขโดย เฉพาะเลขฐานสอง หรือเป็นคำที่นำไปใช้เกี่ยวกับรูป แบบข้อมูลที่คอมพิวเตอร์สามารถจัดเก็บและจัดการได้ เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจยิ่งขึ้น

 

 

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย ภ.ง.ด.3 อยู่หมวดไหน

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย ภ.ง.ด.3 อยู่หมวด 2 หนี้สิน

ภาษีขายรอนำส่ง คือ (Suspense Input Tax)

ภาษีขายรอนำส่ง หมายถึง ภาษีที่ยังไม่ต้องนำส่งให้กรมสรรพ …

ภาษีขายรอนำส่ง คือ (Suspense Input Tax) Read More »

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย อยู่หมวดไหน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย อยู่หมวด 2 หนี้สิน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย คือ (Accrued expenses)

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในงวดบั …

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย คือ (Accrued expenses) Read More »

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย ภ.ง.ด.1 อยู่หมวดไหน

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย ภ.ง.ด.1 อยู่หมวด 2 หนี้สิน

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย ภ.ง.ด.53 อยู่หมวดไหน

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย ภ.ง.ด.53 อยู่หมวด 2 หนี้สิน

เปรียบเทียบ ข้อดี ข้อเสีย ห้างหุ้นส่วน

ข้อดี ห้างหุ้นส่วน มีแหล่งเงินทุนมากกว่ากิจการเจ้าของคน …

เปรียบเทียบ ข้อดี ข้อเสีย ห้างหุ้นส่วน Read More »

เปรียบเทียบ ข้อดี ข้อเสีย ของบริษัท

ข้อดี บริษัทจำกัด ผู้ถือหุ้นรับผิดชอบในหนี้สินของบริษัท …

เปรียบเทียบ ข้อดี ข้อเสีย ของบริษัท Read More »

เปรียบเทียบ ข้อดี ข้อเสีย ห้างหุ้นส่วนสามัญ

ห้างหุ้นส่วนสามัญ มีหุ้นส่วน สองคนขึ้นไป ผู้เป็นหุ้นส่ว …

เปรียบเทียบ ข้อดี ข้อเสีย ห้างหุ้นส่วนสามัญ Read More »

ประกันสังคมค้างจ่าย อยู่หมวดไหน

ประกันสังคมค้างจ่าย อยู่หมวด 2 หนี้สิน By: ชเนตี งิ้วสะ …

ประกันสังคมค้างจ่าย อยู่หมวดไหน Read More »

ประกันสังคมค้างจ่าย คือ (Social security payable)

ประกันสังคมค้างจ่าย หมายถึง เงินที่ค้างจ่าย ประกันสังคม …

ประกันสังคมค้างจ่าย คือ (Social security payable) Read More »

เงินปันผลค้างจ่าย อยู่หมวดไหน

เงินปันผลค้างจ่าย อยู่หมวด 2 หนี้สิน

เงินปันผลค้างจ่าย คือ (Cash Dividends Payable)

เงินปันผลค้างจ่าย หมายถึง เงินที่ค้างจ่ายจากการแบ่งส่วน …

เงินปันผลค้างจ่าย คือ (Cash Dividends Payable) Read More »

ดอกเบี้ยค้างจ่าย อยู่หมวดไหน

ดอกเบี้ยค้างจ่าย อยู่หมวด 2 หนี้สิน

ดอกเบี้ยค้างจ่าย คือ (Accrued expenses)

ดอกเบี้ยค้างจ่าย หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในงวดบัญช …

ดอกเบี้ยค้างจ่าย คือ (Accrued expenses) Read More »

เงินกู้ยืมธนาคาร อยู่หมวดไหน

เงินกู้ยืมธนาคาร อยู่หมวด 2 หนี้สิน

เงินกู้ยืมธนาคาร คือ (Bank loan)

เงินกู้ยืมธนาคาร หมายถึง เงินที่ผู้กู้ได้ไปขอกู้เงินจำน …

เงินกู้ยืมธนาคาร คือ (Bank loan) Read More »

เจ้าหนี้เงินกู้ยืมธนาคาร อยู่หมวดไหน

เจ้าหนี้เงินกู้ยืมธนคาร อยู่หมวด 2 หนี้สิน

เช็คจ่ายล่วงหน้า คือ (Prepaid check)

เช็คลงวันที่ล่วงหน้า หมายถึง เช็คที่ระบุวันที่ที่สามารถ …

เช็คจ่ายล่วงหน้า คือ (Prepaid check) Read More »

เจ้าหนี้การค้า อยู่หมวดไหน

เจ้าหนี้การค้า อยู่หมวด 2 หนี้สิน

เช็คจ่ายล่วงหน้า อยู่หมวดไหน

เช็คจ่ายล่วงหน้า อยู่หมวด 2 หนี้สิน

เจ้าหนี้เงินกู้ยืมกรรมการ คือ (Payable to borrowers)

เจ้าหนี้เงินกู้ยืมกรรมการ หมายถึง เงินที่บริษัท ทำการกู …

เจ้าหนี้เงินกู้ยืมกรรมการ คือ (Payable to borrowers) Read More »

ที่ดิน อยู่หมวดไหน

ที่ดิน อยู่หมวด 1 สินทรัพย์

เจ้าหนี้การค้า คือ (Accounts Payble)

เจ้าหนี้การค้า หมายถึง หนี้สิน ที่กิจการต้องจ่ายสำหรับส …

เจ้าหนี้การค้า คือ (Accounts Payble) Read More »

เงินให้กู้ยืมกรรมการ คือ (Director loan)

เงินให้กู้ยืมกรรมการ หมายถึง เงินที่กรรมการบริษัทได้ทำก …

เงินให้กู้ยืมกรรมการ คือ (Director loan) Read More »

ดอกเบี้ยค้างรับ คือ (Accrued interest)

ดอกเบี้ยค้างรับ หมายถึง รายได้ที่เกิดจากการให้กู้ยืมเงิ …

ดอกเบี้ยค้างรับ คือ (Accrued interest) Read More »

อาคารระหว่างก่อสร้าง คือ (Building under construction)

อาคารระหว่างก่อสร้าง หมายถึง อาคารที่ยังสร้างไม่เสร็จ ม …

อาคารระหว่างก่อสร้าง คือ (Building under construction) Read More »

รายได้ค้างรับ คือ (Accrued income)

รายได้ค้างรับ หมายถึง รายได้ที่ได้คาดว่าจะเก็บเงินจากลู …

รายได้ค้างรับ คือ (Accrued income) Read More »

เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง อยู่หมวดไหน

เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง อยู่หมวด 1 สินทรัพย์

ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย อยู่หมวดไหน

ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย อยู่หมวด 2 หนี้สิน

ภาษีนิติบุคคลค้างจ่าย อยู่หมวดไหน

ภาษีนิติบุคคลค้างจ่าย อยู่หมวด 2 หนี้สิน

Scroll to Top