สำนักงานบัญชี

สำนักงานบัญชี คือ สำนักงานที่ให้บริการด้านการทำบัญชี ซึ่งสำนักงานบัญชีอาจจัดตั้งในรูปแบบบุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบุคคลก็ได้ โดยหัวหน้าสำนักงาน หรือผู้เป็นหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการแล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านการให้บริการรับทำบัญชีในสำนักงานอย่างน้อย 1 คน ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบัญชี

ปฏิบัติงานเต็มเวลาและแจ้งการเป็นผู้ทําบัญชีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไว้แล้ว และมีผู้ช่วยผู้ทําบัญชีที่มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบัญชีอย่างน้อย 1 คนปฏิบัติงานเต็มเวลาสังกัดอยู่ และแจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไว้แล้ว

คู่มือ เปิด สำนักงานบัญชี

ผู้ทำบัญชี หมายความว่า ผู้รับผิดชอบในการทำบัญชีของผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชี ไม่ว่าจะได้กระทำในฐานะเป็นลูกจ้างของผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชีหรือไม่ก็ตาม (มาตรา ๔)

ผู้ทำบัญชี ต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากาหนดตามประกาศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชีพ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ดังนี้
๑. ผู้ทำบัญชีต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๑.๑ มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
๑.๒ มีความรู้ภาษาไทยเพียงพอที่จะทาหน้าที่เป็นผู้ทาบัญชีได้
๑.๓ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะประกอบวิชาชีพเป็นผู้ทาบัญชีตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิชาชีพบัญชี
๑.๔ ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเนื่องจากกระทาความผิดตามฐานความผิดหรือกฎหมายที่กำหนดในมาตรา ๓๙ (๓) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีพ.ศ. ๒๕๔๗ เว้นแต่ต้องคำพิพากษาหรือพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
๑.๕ คุณวุฒิการศึกษาของผู้ทำบัญชีที่สามารถรับทาบัญชีได้

สำนักงานบัญชีคุณภาพ

ระบบคุณภาพสำนักงานบัญชี คือ ระบบที่มีการกำหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ และการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดทิศทางและควบคุมองค์กรในเรื่องคุณภาพด้านการจัดทำบัญชีและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานการบัญชีสำนักงานบัญชี หมายถึง สำนักงานที่ให้บริการด้านการทำบัญชี ซึ่งสำนักงานบัญชีอาจจัดตั้งในรูปแบบบุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบุคคลก็ได้ โดยหัวหน้าสำนักงาน หรือผู้เป็นหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการแล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านการให้บริการรับทำบัญชีในสำนักงานอย่างน้อย ๑ คน ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบัญชีปฏิบัติงานเต็มเวลาและแจ้งการเป็นผู้ทำบัญต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ไว้แล้ว และมีผู้ช่วยผู้ทำบัญชีที่มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบัญชีอย่างน้อย ๑ คนปฏิบัติงานเต็มเวลาสังกัดอยู่

ระบบคุณภาพของสำนักงานบัญชีประกอบด้วย

 1. ความรับผิดชอบของผู้บริหารของสำนักงานบัญชี
 2. ข้อกำหนดทางด้านจรรยาบรรณของสำนักงานบัญชี
 3. กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของสำนักงานบัญชี
 4. การจัดการทรัพยากรของสำนักงานบัญชี
 5. การปฏิบัติงานของสำนักงานบัญชี
 6. การติดตาม ตรวจสอบ ของสำนักงานบัญชี
 7. การจัดการเอกสารของสำนักงานบัญชี

สำนักงานบัญชี อยู่ในธุรกิจประเภทใด

รูปแบบของสำนักงานบัญชี จัดอยู่ในรูปแบบธุรกิจประเภท ธุรกิจบริการ (Service) ซึ่งรูปแบบของการบริการ ไม่สามารถมองเห็นได้ นั้นหมายความว่าจะต้องสร้างภาพที่สามารถสื่อสารให้กับกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ เช่น การรับรองคุณภาพจาก สภาวิชาชีพ กรมพัฒนาธุรกิจ กรมสรรพากร องค์กรต่างๆ พร้อมทั้ง สถานที่ บุคคลากร พร้อมรูปแบบเอกสาร การเตรียมพร้อมทางด้านภาพลักษณ์ มีความจำเป็นกับธุรกิจบริการ

วิธีการจัดเก็บเอกสาร สำนักงานบัญชี

 • ใบกำกับภาษีขาย
 • ใบกำกับภาษีซื้อ
 • แฟ้มใบสำคัญจ่าย
 • ใบสำคัญรับ
 • เงินสดย่อย
 • รายการทั่วไป ที่เกิดขึ้นกับกิจการ
 • เงินเดือนพนักงาน ค่าจ้างแรงงาน ภาษี และประกันสังคม

การจัดเก็บเอกสารเบื้องต้น

สำนักงานบัญชี ทำอะไรบ้าง

ขั้นตอนการทำงาน ของ สำนักงานบัญชี

 • ยื่นแบบภาษีและประกันสังคมรายเดือน
 • ทำบัญชีและปิดงบการเงินประจำปี

การวิเคราะห์ swot สำนักงานบัญชี

จุดแข็ง ได้แก่ บุคคลากร มีโอกาสได้ทำงานหลากหลาย จึงเกิดทักษะและสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
จุดอ่อน ได้แก่ วิจัย ปัญหา สำนักงานบัญชี ที่มีปริมาณเอกสารมีจำนวนมาก ทำให้บุคคลากรที่ปฎิบัติงานเกิดความเหนื่อยล้า
โอกาส ได้แก่ มีธุรกิจเกิดใหม่ จำนวนมาก และมีผู้ประกอบกิจการขายของออนไลน์เพิ่มจำนวนอย่างต่อเนื่อง
อุปสรรค ได้แก่ มีผู้ประกอบกิจการสำนักงานบัญชีเพิ่มจำนวนมาก จึงการแข่งขันทางด้านราคาสูง ทำให้เสียโอกาสในการให้บริการ

การวิเคราะห์ swot สำนักงานบัญชี

สำนักงานบัญชี ดิจิตอล 

เป็นคำที่ในปัจจุบัน ปี 2565 ต้องเคยได้ยิน หรือผ่านตามาบ้างแล้ว เนื่องจากเป็นยุคที่อินเตอร์เน็ตเข้าถึงแหละ ไวขึ้น วงการสำนักงานบัญชีได้มีการปรับตัว และพัฒนาการทำบัญชี ของตัวเองให้ทันสมัยเข้ากับคนรุ่นใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีกันเป็นเกือบหมดแล้ว จึงเติมคำว่า ดิจิทัล ให้ดูทันสมัยมากขึ้น

คำว่า “ดิจิทัล”

เป็นคำที่ทับศัพท์มาจากคำภาษางกฤษว่า digital คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานราชบัณฑิตยสภาให้ความหมายว่า เป็นคำที่ใช้เกี่ยวกับการแทนความหมายของข้อมูลด้วยตัวเลขโดย เฉพาะเลขฐานสอง หรือเป็นคำที่นำไปใช้เกี่ยวกับรูป แบบข้อมูลที่คอมพิวเตอร์สามารถจัดเก็บและจัดการได้ เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจยิ่งขึ้น

 

 

ต้นทุนร่วม (Joint Costs)  หมายถึง

ต้นทุนร่วม (Joint Costs)  หมายถึง ต้นทุนที่เกิดขึ้นในกร …

ต้นทุนร่วม (Joint Costs)  หมายถึง Read More »

ต้นทุนขาย คือ  (Cost of sales)

ต้นทุนขาย  (Cost of sales)  หมายถึง ต้นทุนที่ใช้จ่ายเพื …

ต้นทุนขาย คือ  (Cost of sales) Read More »

รายได้ (Revenues) หมายถึง

รายได้ (Revenues) หมายถึง รายรับของบริษัทหรือกิจการที่ไ …

รายได้ (Revenues) หมายถึง Read More »

รายรับรายจ่าย ภาษาอังกฤษ

รายรับรายจ่าย ภาษาอังกฤษ  Income and expense account  

ภาษีขาย เกิดขึ้นเมื่อใด

ภาษีขาย จะเกิดขึ้นเมื่อมีการซื้อขายหรือเปิดบิลใบเสร็จแล …

ภาษีขาย เกิดขึ้นเมื่อใด Read More »

ภาษีซื้อ เกิดขึ้นเมื่อใด

ภาษีซื้อ จะเกิดขึ้นเมื่อมีการซื้อขายหรือเปิดบิลใบเสร็จแ …

ภาษีซื้อ เกิดขึ้นเมื่อใด Read More »

ภงด 53 คือ ( PND 53 )

ภงด 53 คือ แบบจัดเก็บเงินภาษีที่หักจาก ค่าบริการ ค่าจ้า …

ภงด 53 คือ ( PND 53 ) Read More »

ภงด 3 คือ ( PND 3 )

ภงด 3 คือ แบบจัดเก็บเงินภาษีที่หักจาก ค่าบริการ ค่าจ้าง …

ภงด 3 คือ ( PND 3 ) Read More »

ยื่น ภงด 1 ก ล่าช้า

ภงด.1ก ต้องยื่นภายในเมื่อไหร่ การยื่น ภงด.1ก จะต้องยื่น …

ยื่น ภงด 1 ก ล่าช้า Read More »

รวมสูตรบัญชี

หากพิจารณาข้อมูลในงบการเงิน ไม่ว่าจะเป็นรายงาน งบดุล (B …

รวมสูตรบัญชี Read More »

10 วิธี เลือก สำนักงานบัญชี

เลือกราคาที่เหมาะสม กับปริมาณของเอกสาร ความยากง่ายของธุ …

10 วิธี เลือก สำนักงานบัญชี Read More »

วิธีบันทึกบัญชี เมื่อจ่ายเงินสด

วิธีบันทึกบัญชี เมื่อได้รับเงินสด

สูตรหา ส่วนของเจ้าของ วิธีคำนวณหา ส่วนของเจ้าของ

ส่วนของเจ้าของ = สินทรัพย์ – หนี้สิน รวมสูตรบัญชี

สูตรหา ขายสุทธิ วิธีคำนวณหา ขายสุทธิ

ขายสุทธิ = ขาย – รับคืนสินค้า – ส่วนลดจ่าย รวมสูตรบัญชี …

สูตรหา ขายสุทธิ วิธีคำนวณหา ขายสุทธิ Read More »

สูตรหา ซื้อสุทธิ วิธีคำนวณหา ซื้อสุทธิ

ซื้อสุทธิ = ซื้อ + ค่าขนส่งเข้า – ส่งคืนสินค้า – ส่วนลด …

สูตรหา ซื้อสุทธิ วิธีคำนวณหา ซื้อสุทธิ Read More »

สูตรหา สินทรัพย์ วิธีคำนวณหา สินทรัพย์

สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ รวมสูตรบัญชี

สูตรหา หนี้สิน วิธีคำนวณหา หนี้สิน

หนี้สิน = สินทรัพย์ – ส่วนของเจ้าของ รวมสูตรบัญชี

สูตรหา ต้นทุนขาย วิธีคำนวณหา ต้นทุนขาย

ต้นทุนขาย = สินค้าคงเหลือต้นงวด + ซื้อสุทธิ – สินค้าคงเ …

สูตรหา ต้นทุนขาย วิธีคำนวณหา ต้นทุนขาย Read More »

สูตรหา กำไรขั้นต้น วิธีคำนวณหา กำไรขั้นต้น

กำไรขั้นต้น = ขายสุทธิ – ต้นทุนขาย รวมสูตรบัญชี

สูตรหา ทุนต้นปี วิธีคำนวณหา ทุนต้นปี

ทุนต้นปี = สินทรัพย์ต้นปี – หนี้สินต้นปี

สูตรหา กำไรสุทธิ วิธีคำนวณหา กำไรสุทธิ

กำไรสุทธิ = ทุนปลายปี – ทุนต้นปี – ลงทุนเพิ่ม

หนังสือบริคณห์สนธิ คือ (Memorandum)

หนังสือบริคณห์สนธิ คือ ตราสาร ที่ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัท …

หนังสือบริคณห์สนธิ คือ (Memorandum) Read More »

ส่วนลดการค้า คือ (Trade discounts)

ส่วนลดการค้า คือ การให้ส่วนลดการค้าเพื่อการส่งเสริมการข …

ส่วนลดการค้า คือ (Trade discounts) Read More »

ภาษีซื้อ คือ (Vat)

ภาษีซื้อ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูล …

ภาษีซื้อ คือ (Vat) Read More »

สมการบัญชี คือ ( Accounting Equation )

สมการบัญชี (Accounting Equation) หมายถึง สมการที่แสดงคว …

สมการบัญชี คือ ( Accounting Equation ) Read More »

วงจรบัญชี คือ ( Account cycle )

วงจรบัญชี (Account cycle) หมายถึง ลำดับขั้นตอนการทำบัญช …

วงจรบัญชี คือ ( Account cycle ) Read More »

Scroll to Top