สำนักงานบัญชี

สำนักงานบัญชี คือ สำนักงานที่ให้บริการด้านการทำบัญชี ซึ่งสำนักงานบัญชีอาจจัดตั้งในรูปแบบบุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบุคคลก็ได้ โดยหัวหน้าสำนักงาน หรือผู้เป็นหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการแล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านการให้บริการรับทำบัญชีในสำนักงานอย่างน้อย 1 คน ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบัญชี

ปฏิบัติงานเต็มเวลาและแจ้งการเป็นผู้ทําบัญชีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไว้แล้ว และมีผู้ช่วยผู้ทําบัญชีที่มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบัญชีอย่างน้อย 1 คนปฏิบัติงานเต็มเวลาสังกัดอยู่ และแจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไว้แล้ว

คู่มือ เปิด สำนักงานบัญชี

ผู้ทำบัญชี หมายความว่า ผู้รับผิดชอบในการทำบัญชีของผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชี ไม่ว่าจะได้กระทำในฐานะเป็นลูกจ้างของผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชีหรือไม่ก็ตาม (มาตรา ๔)

ผู้ทำบัญชี ต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากาหนดตามประกาศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชีพ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ดังนี้
๑. ผู้ทำบัญชีต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๑.๑ มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
๑.๒ มีความรู้ภาษาไทยเพียงพอที่จะทาหน้าที่เป็นผู้ทาบัญชีได้
๑.๓ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะประกอบวิชาชีพเป็นผู้ทาบัญชีตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิชาชีพบัญชี
๑.๔ ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเนื่องจากกระทาความผิดตามฐานความผิดหรือกฎหมายที่กำหนดในมาตรา ๓๙ (๓) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีพ.ศ. ๒๕๔๗ เว้นแต่ต้องคำพิพากษาหรือพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
๑.๕ คุณวุฒิการศึกษาของผู้ทำบัญชีที่สามารถรับทาบัญชีได้

สำนักงานบัญชีคุณภาพ

ระบบคุณภาพสำนักงานบัญชี คือ ระบบที่มีการกำหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ และการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดทิศทางและควบคุมองค์กรในเรื่องคุณภาพด้านการจัดทำบัญชีและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานการบัญชีสำนักงานบัญชี หมายถึง สำนักงานที่ให้บริการด้านการทำบัญชี ซึ่งสำนักงานบัญชีอาจจัดตั้งในรูปแบบบุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบุคคลก็ได้ โดยหัวหน้าสำนักงาน หรือผู้เป็นหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการแล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านการให้บริการรับทำบัญชีในสำนักงานอย่างน้อย ๑ คน ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบัญชีปฏิบัติงานเต็มเวลาและแจ้งการเป็นผู้ทำบัญต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ไว้แล้ว และมีผู้ช่วยผู้ทำบัญชีที่มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบัญชีอย่างน้อย ๑ คนปฏิบัติงานเต็มเวลาสังกัดอยู่

ระบบคุณภาพของสำนักงานบัญชีประกอบด้วย

 1. ความรับผิดชอบของผู้บริหารของสำนักงานบัญชี
 2. ข้อกำหนดทางด้านจรรยาบรรณของสำนักงานบัญชี
 3. กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของสำนักงานบัญชี
 4. การจัดการทรัพยากรของสำนักงานบัญชี
 5. การปฏิบัติงานของสำนักงานบัญชี
 6. การติดตาม ตรวจสอบ ของสำนักงานบัญชี
 7. การจัดการเอกสารของสำนักงานบัญชี

สำนักงานบัญชี อยู่ในธุรกิจประเภทใด

รูปแบบของสำนักงานบัญชี จัดอยู่ในรูปแบบธุรกิจประเภท ธุรกิจบริการ (Service) ซึ่งรูปแบบของการบริการ ไม่สามารถมองเห็นได้ นั้นหมายความว่าจะต้องสร้างภาพที่สามารถสื่อสารให้กับกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ เช่น การรับรองคุณภาพจาก สภาวิชาชีพ กรมพัฒนาธุรกิจ กรมสรรพากร องค์กรต่างๆ พร้อมทั้ง สถานที่ บุคคลากร พร้อมรูปแบบเอกสาร การเตรียมพร้อมทางด้านภาพลักษณ์ มีความจำเป็นกับธุรกิจบริการ

วิธีการจัดเก็บเอกสาร สำนักงานบัญชี

 • ใบกำกับภาษีขาย
 • ใบกำกับภาษีซื้อ
 • แฟ้มใบสำคัญจ่าย
 • ใบสำคัญรับ
 • เงินสดย่อย
 • รายการทั่วไป ที่เกิดขึ้นกับกิจการ
 • เงินเดือนพนักงาน ค่าจ้างแรงงาน ภาษี และประกันสังคม

การจัดเก็บเอกสารเบื้องต้น

สำนักงานบัญชี ทำอะไรบ้าง

ขั้นตอนการทำงาน ของ สำนักงานบัญชี

 • ยื่นแบบภาษีและประกันสังคมรายเดือน
 • ทำบัญชีและปิดงบการเงินประจำปี

การวิเคราะห์ swot สำนักงานบัญชี

จุดแข็ง ได้แก่ บุคคลากร มีโอกาสได้ทำงานหลากหลาย จึงเกิดทักษะและสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
จุดอ่อน ได้แก่ วิจัย ปัญหา สำนักงานบัญชี ที่มีปริมาณเอกสารมีจำนวนมาก ทำให้บุคคลากรที่ปฎิบัติงานเกิดความเหนื่อยล้า
โอกาส ได้แก่ มีธุรกิจเกิดใหม่ จำนวนมาก และมีผู้ประกอบกิจการขายของออนไลน์เพิ่มจำนวนอย่างต่อเนื่อง
อุปสรรค ได้แก่ มีผู้ประกอบกิจการสำนักงานบัญชีเพิ่มจำนวนมาก จึงการแข่งขันทางด้านราคาสูง ทำให้เสียโอกาสในการให้บริการ

การวิเคราะห์ swot สำนักงานบัญชี

สำนักงานบัญชี ดิจิตอล 

เป็นคำที่ในปัจจุบัน ปี 2565 ต้องเคยได้ยิน หรือผ่านตามาบ้างแล้ว เนื่องจากเป็นยุคที่อินเตอร์เน็ตเข้าถึงแหละ ไวขึ้น วงการสำนักงานบัญชีได้มีการปรับตัว และพัฒนาการทำบัญชี ของตัวเองให้ทันสมัยเข้ากับคนรุ่นใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีกันเป็นเกือบหมดแล้ว จึงเติมคำว่า ดิจิทัล ให้ดูทันสมัยมากขึ้น

คำว่า “ดิจิทัล”

เป็นคำที่ทับศัพท์มาจากคำภาษางกฤษว่า digital คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานราชบัณฑิตยสภาให้ความหมายว่า เป็นคำที่ใช้เกี่ยวกับการแทนความหมายของข้อมูลด้วยตัวเลขโดย เฉพาะเลขฐานสอง หรือเป็นคำที่นำไปใช้เกี่ยวกับรูป แบบข้อมูลที่คอมพิวเตอร์สามารถจัดเก็บและจัดการได้ เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจยิ่งขึ้น

 

 

แบบฟอร์มใบเสนอราคา

แบบฟอร์มใบเสนอราคา และฟอร์มใบเสนอราคา

การทำแบบฟอร์มใบเสนอราคาไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ เหมือนในอดี …

แบบฟอร์มใบเสนอราคา และฟอร์มใบเสนอราคา Read More »

ใบเสนอราคาpdf

ใบเสนอราคา pdf

ใบเสนอราคา pdf  การทำแบบฟอร์ม “ใบเสนอราคา” …

ใบเสนอราคา pdf Read More »

หจกกับบริษัท

เปรียบเทียบ หจก กับ บริษัท

ห้างหุ้นส่วนจํากัด กับ บริษัทจํากัด ต่างกันอย่างไร 4 จุ …

เปรียบเทียบ หจก กับ บริษัท Read More »

เงินยืมกรรมการ คิดดอกเบี้ย เท่าไร

วิธีคิดดอกเบี้ยให้กู้ยืมเงิน การคิดดอกเบี้ยการให้กู้ยืม …

เงินยืมกรรมการ คิดดอกเบี้ย เท่าไร Read More »

การส่งคืนสินค้า คือ ( RETURNS )

การส่งคืนสินค้า คือ เมื่อผู้ขายส่งสินค้าให้ผู้ซื้อ ผู้ซ …

การส่งคืนสินค้า คือ ( RETURNS ) Read More »

การรับคืนสินค้า คือ ( Product return )

การรับคืนสินค้า หมายถึง เมื่อผู้ขายส่งสินค้าไปให้ผู้ซื้ …

การรับคืนสินค้า คือ ( Product return ) Read More »

ฐานภาษี คือ ( TAX BASE ) มีกี่ประเภท อะไรบ้าง

ฐานภาษี (TAX BASE) คือ สิ่งที่เป็นเงื่อนไขหรือมูลเหตุขั …

ฐานภาษี คือ ( TAX BASE ) มีกี่ประเภท อะไรบ้าง Read More »

ค่าโสหุ้ยมีอะไรบ้าง ( Overhead )

ค่าโสหุ้ย หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลืองไปจากการด …

ค่าโสหุ้ยมีอะไรบ้าง ( Overhead ) Read More »

ตั๋วสัญญาใช้เงิน คือ ( Promissory Note )

ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note) คือ หนังสือตราสารที่ …

ตั๋วสัญญาใช้เงิน คือ ( Promissory Note ) Read More »

เจ้าหนี้เงินยืมกรรมการ คือ ( Payable to borrowers )

การดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs แหล่งเงินทุนที่ได้ม …

เจ้าหนี้เงินยืมกรรมการ คือ ( Payable to borrowers ) Read More »

หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด คือ ( Marketable securities )

หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด สภาพคล่องทางการเงิน ถือเ …

หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด คือ ( Marketable securities ) Read More »

การด้อยค่าของสินทรัพย์ คือ ( Impairment of assets )

การด้อยค่าของสินทรัพย์ เมื่อกิจการใช้งานสินทรัพย์มาระยะ …

การด้อยค่าของสินทรัพย์ คือ ( Impairment of assets ) Read More »

สูตรทางบัญชี คำนวณหา ขายสุทธิ

ขายสุทธิ = ขาย – รับคืนสินค้า – ส่วนลดจ่าย …

สูตรทางบัญชี คำนวณหา ขายสุทธิ Read More »

การบันทึกบัญชี มีกี่วิธี อะไรบ้าง

การบันทึกบัญชี แบ่งเป็น 2 ระบบ คือ ระบบบัญชีเดี่ยว เป็น …

การบันทึกบัญชี มีกี่วิธี อะไรบ้าง Read More »

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน คืออะไร ( Operating expenses )

ค่าใช้จ่ายที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเป็นภาพสะท้อนถึงต้นท …

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน คืออะไร ( Operating expenses ) Read More »

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน คือ ( Operating expenses )

วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weight Average Costing) หมายถ …

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน คือ ( Operating expenses ) Read More »

วงจรบัญชี คือ ( Account cycle )

วงจรบัญชี (Account cycle) หมายถึง ลำดับขั้นตอนการทำบัญช …

วงจรบัญชี คือ ( Account cycle ) Read More »

กำไรขาดทุนสะสม คืออะไร ( Retained earnings )

1. กำไรขาดทุนสะสม จัดสรรแล้ว – สำรองตามกฏหมาย หมา …

กำไรขาดทุนสะสม คืออะไร ( Retained earnings ) Read More »

ส่วนลดการค้า คือ ( Trade discounts )

ส่วนลดการค้า คือ การให้ส่วนลดการค้าเพื่อการส่งเสริมการข …

ส่วนลดการค้า คือ ( Trade discounts ) Read More »

ค่าเสื่อมราคา คืออะไร ( Depreciation )

ค่าเสื่อมราคา คืออะไรครับ สงสัยค่าเสือมราคาคืออะไร จะมี …

ค่าเสื่อมราคา คืออะไร ( Depreciation ) Read More »

เกณฑ์คงค้าง คือ ( Accrual Basis )

เกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis) หมายถึง เป็นการบันทึกรายการ …

เกณฑ์คงค้าง คือ ( Accrual Basis ) Read More »

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน คือ ( Intangible assets )

“ความหมาย ของ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน” สินทรัพย …

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน คือ ( Intangible assets ) Read More »

เจ้าหนี้การค้า คือ ( Trade – Accounts Payable )

เจ้าหนี้การค้า (Trade – Accounts Payable) หมายถึง เจ้าห …

เจ้าหนี้การค้า คือ ( Trade – Accounts Payable ) Read More »

สมการบัญชี คือ ( Accounting Equation )

สมการบัญชี (Accounting Equation) หมายถึง สมการที่แสดงคว …

สมการบัญชี คือ ( Accounting Equation ) Read More »

รายจ่ายฝ่ายทุน (Capital Expenditures) คือ

รายจ่ายฝ่ายทุน (Capital Expenditures) คือ รายจ่ายที่มีล …

รายจ่ายฝ่ายทุน (Capital Expenditures) คือ Read More »

รวมสูตร ของ บัญชี ทั้งหมด สำคัญ

หากพิจารณาข้อมูลในงบการเงิน ไม่ว่าจะเป็นรายงาน งบดุล (B …

รวมสูตร ของ บัญชี ทั้งหมด สำคัญ Read More »

กิจกรรมลงทุน คือ ( Investing Activities )

กิจกรรมลงทุน (Investing Activities) หมายถึง รายการเงินส …

กิจกรรมลงทุน คือ ( Investing Activities ) Read More »

เงินลงทุนระยะยาว คือ ( Long-term Investment )

เงินลงทุนระยะยาว (Long-term Investment) หมายถึง หลักทรั …

เงินลงทุนระยะยาว คือ ( Long-term Investment ) Read More »

Scroll to Top