วิธีการ คิดอัตรา ค่าล่วงเวลา โอที ตามกฎหมายแรงงานกำหนด

ค่าล่วงเวลา หลังเที่ยงคืน มีหลักเกณฑ์การกำหนดค่าล่วงเวล …

Home Read More »

บัญชีต้นทุนงานสั่งทำ คือ ( Work Order Costing Account )

บัญชีต้นทุนงานสั่งทำ คือ (Work Order Costing Account) ค …

Home Read More »

ตัวอย่าง แบบฟอร์มรายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคาร ห้างหุ้นส่วน หจก.

รายงานการประชุมผู้เป็นหุ้นส่วน ครั้งที่ 1/25xx ของ หจก. …

Home Read More »

หมายเหตุประกอบงบการเงิน คือ ( Notes to financial statements )

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  ( Notes to financial stat …

Home Read More »

รายจ่ายต้องห้าม คือ ( Prohibited expenses )

รายจ่ายต้องห้าม ( Prohibited expenses ) เช่น ค่าใช้จ่าย …

Home Read More »

ทุนเรือนหุ้น คือ ( Capital Stock )

ทุนเรือนหุ้น (Capital Stock) หมายถึง เงินทุนของบริษัทที …

Home Read More »

การบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต คือ ( Process Costing )

การบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต (Process Costing) หมายถึง บัญ …

Home Read More »

ทุนจดทะเบียน คือ ( Authorizes Share Capital )

ทุนจดทะเบียน (Authorizes Share Capital) หมายถึง จำนวนเง …

Home Read More »

ผังบัญชี คือ ( Chart of Account )

ผังบัญชี (Chart of Account) หมายถึง ผังที่แสดงรายชื่อแย …

Home Read More »

ห้างหุ้นส่วนสามัญ คือ ( Ordinary partnership ) เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล

ห้างหุ้นส่วน คือ รูปแบบองค์กรธุรกิจที่มีบุคคลตั้งแต่ 2 …

Home Read More »

ต้นทุนแปรสภาพ (Conversion Costs) หมายถึง

ต้นทุนแปรสภาพ (Conversion Costs) หมายถึง ต้นทุนที่เกี่ย …

Home Read More »

ภาษีซื้อต้องห้าม (Prohibited purchase tax) คือ

ภาษีซื้อต้องห้าม (Prohibited purchase tax) หมายถึง ภาษี …

Home Read More »

ต้นทุนส่วนเพิ่ม คือ ( Incremental Cost )

ต้นทุนส่วนเพิ่ม (Incremental Cost) หมายถึง ต้นทุนที่เปล …

Home Read More »

ลูกหนี้การค้า (Accounts Receivable)

ลูกหนี้การค้า (Accounts Receivable) กิจการมอบสินค้าหรือ …

Home Read More »

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า คือ ( Advance cost )

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า (Prepaid Expenses) คือ ค่าใช้จ่ายที่ …

Home Read More »

การบันทึกรายได้ คือ ( The Revenue Realization )

การบันทึกรายได้ (The Revenue Realization) หมายถึง การบั …

Home Read More »

บัญชีทุน คือ ( Capital Account )

บัญชีทุน (Capital Account) หมายถึง การบันทึกรายการเกี่ย …

Home Read More »

ต้นทุนผลิตสินค้า คือ ( Production cost)

ต้นทุนผลิตสินค้า (Cost of Goods Manufactured) ต้นทุนผลิ …

Home Read More »

บริษัทจำกัด คือ ( Company Limited )

บริษัทจำกัด (Company Limited) หมายถึง องค์กรธุรกิจที่จด …

Home Read More »

กำไรสะสม (Retained Earnings)

กำไรสะสม (Retained Earnings) หมายถึง ส่วนของผู้ถือหุ้นท …

Home Read More »

สูตรทางบัญชี คำนวณหา ต้นทุนขาย สูตรหา ต้นทุนขาย

ต้นทุนขาย คือ (Cost of Goods Sold) ต้นทุนขาย หมายถึง ต้ …

Home Read More »

ส่วนของเจ้าของ คือ ( Equity )

ส่วนของเจ้าของ (Equity) หมายถึง ทุนที่เจ้าของกิจการรวมท …

Home Read More »

รายได้ค้างรับ คือ ( Accrued Incomes )

รายได้ค้างรับ (Accrued Incomes) หมายถึง กิจการส่งมอบสิน …

Home Read More »

หนี้สินหมุนเวียน คือ ( Current Liabilities )

หนี้สินหมุนเวียน (Current Liabilities) หมายถึง หนี้สินท …

Home Read More »

ต้นทุนการบริหาร คือ ( Administrative costs )

ต้นทุนการบริหาร หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจั …

Home Read More »

อากรแสตมป์ หนังสือมอบอํานาจ สรรพากร ติดอากรแสตมป์ แสตมป์อากร ภาษาอังกฤษ

ร้านขายอากรแสตมป์ สามารถหาซื้ออากรแสตมป์ได้ ดังนี้ ที่ท …

Home Read More »

ต้นทุนร่วม (Joint Costs)  หมายถึง

ต้นทุนร่วม (Joint Costs)  หมายถึง ต้นทุนที่เกิดขึ้นในกร …

Home Read More »

ต้นทุนขาย คือ  (Cost of sales)

ต้นทุนขาย  (Cost of sales)  หมายถึง ต้นทุนที่ใช้จ่ายเพื …

Home Read More »

(Visited 398 times, 3 visits today)
 
https://xn--12cmjl1dch7jsceee8bzx.com/
Scroll to Top