หักณที่จ่ายค่าวิชาชีพ 3 ภาษี หัก ณ ที่ จ่าย กี่ เปอร์เซ็นต์

หักณที่จ่ายค่าวิชาชีพ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย หน้าที่ข …

Home Read More »

อัตราค่าสอบบัญชี 2563 ค่าจ้างทำบัญชี ใบเสนอราคาค่าสอบบัญชี

ค่าบริการทำบัญชีราคาถูกไม่ใช้ ไม่ดีเสมอไป บางครั้งท่านอ …

Home Read More »

แนะนำที่ฝึกงาน บัญชี ปวช ฝึกงานที่ไหนดี ฝึกงานบัญชี 2564 บัญชี ปวส

เลือกฝึกงานบัญชีที่ไหนดี มีแนวทางการเลือกที่ฝึกงานบัญชี …

Home Read More »

บอจ คือ บอจ.3 ภาษาอังกฤษ บอจ 5 คืออะไร บอจ.2 3 4 5 คืออะไร

แบบ บอจ.3 คือ            แบบ บอจ.3 คือเอกสารรายการจดทะเ …

Home Read More »

บอจ.4 คือบอจ.1 คืออะไร หนังสือรับรองตรายาง บอจ.2 คืออะไร บอจ.1 ตัวอย่าง

แบบ บอจ.4 คือ แบบ บอจ. 4 คือรายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเต …

Home Read More »

แบบฟอร์มใบเสนอราคา excel และ ใบเสนอราคา excel รวมภาษี

แบบฟอร์มใบเสนอราคา excel การทำแบบฟอร์มใบเสนอราคาด้วยระบ …

Home Read More »

แบบฟอร์มใบเสนอราคา และฟอร์มใบเสนอราคา

การทำแบบฟอร์มใบเสนอราคาไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ เหมือนในอดี …

Home Read More »

ใบเสนอราคา pdf

ใบเสนอราคา pdf  การทำแบบฟอร์ม “ใบเสนอราคา” …

Home Read More »

เปรียบเทียบ หจก กับ บริษัท

ห้างหุ้นส่วนจํากัด กับ บริษัทจํากัด ต่างกันอย่างไร 4 จุ …

Home Read More »

เงินยืมกรรมการ คิดดอกเบี้ย เท่าไร

วิธีคิดดอกเบี้ยให้กู้ยืมเงิน การคิดดอกเบี้ยการให้กู้ยืม …

Home Read More »

การส่งคืนสินค้า คือ ( RETURNS )

การส่งคืนสินค้า คือ เมื่อผู้ขายส่งสินค้าให้ผู้ซื้อ ผู้ซ …

Home Read More »

การรับคืนสินค้า คือ ( Product return )

การรับคืนสินค้า หมายถึง เมื่อผู้ขายส่งสินค้าไปให้ผู้ซื้ …

Home Read More »

กิจการร่วมค้า (Joint Venture) กิจการค้าร่วม (Consortium) คืออะไร

ทำไมถึงต้องมี กิจการร่วมค้า และ กิจการค้าร่วม การประกอบ …

Home Read More »

ฐานภาษี คือ ( TAX BASE ) มีกี่ประเภท อะไรบ้าง

ฐานภาษี (TAX BASE) คือ สิ่งที่เป็นเงื่อนไขหรือมูลเหตุขั …

Home Read More »

ค่าโสหุ้ยมีอะไรบ้าง ( Overhead )

ค่าโสหุ้ย หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลืองไปจากการด …

Home Read More »

ตั๋วสัญญาใช้เงิน คือ ( Promissory Note )

ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note) คือ หนังสือตราสารที่ …

Home Read More »

เจ้าหนี้เงินยืมกรรมการ คือ ( Payable to borrowers )

การดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs แหล่งเงินทุนที่ได้ม …

Home Read More »

หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด คือ ( Marketable securities )

หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด สภาพคล่องทางการเงิน ถือเ …

Home Read More »

การด้อยค่าของสินทรัพย์ คือ ( Impairment of assets )

การด้อยค่าของสินทรัพย์ เมื่อกิจการใช้งานสินทรัพย์มาระยะ …

Home Read More »

สูตรทางบัญชี คำนวณหา ขายสุทธิ

ขายสุทธิ = ขาย – รับคืนสินค้า – ส่วนลดจ่าย …

Home Read More »

การบันทึกบัญชี มีกี่วิธี อะไรบ้าง

การบันทึกบัญชี แบ่งเป็น 2 ระบบ คือ ระบบบัญชีเดี่ยว เป็น …

Home Read More »

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน คืออะไร ( Operating expenses )

ค่าใช้จ่ายที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเป็นภาพสะท้อนถึงต้นท …

Home Read More »

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน คือ ( Operating expenses )

วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weight Average Costing) หมายถ …

Home Read More »

วงจรบัญชี คือ ( Account cycle )

วงจรบัญชี (Account cycle) หมายถึง ลำดับขั้นตอนการทำบัญช …

Home Read More »

กำไรขาดทุนสะสม คืออะไร ( Retained earnings )

1. กำไรขาดทุนสะสม จัดสรรแล้ว – สำรองตามกฏหมาย หมา …

Home Read More »

ส่วนลดการค้า คือ ( Trade discounts )

ส่วนลดการค้า คือ การให้ส่วนลดการค้าเพื่อการส่งเสริมการข …

Home Read More »

ค่าเสื่อมราคา คืออะไร ( Depreciation )

ค่าเสื่อมราคา คืออะไรครับ สงสัยค่าเสือมราคาคืออะไร จะมี …

Home Read More »

(Visited 398 times, 3 visits today)
 
https://xn--12cmjl1dch7jsceee8bzx.com/
Exit mobile version