กำไรขาดทุนสะสม คืออะไร ( Retained earnings )

Click to rate this post!
[Total: 2124 Average: 5]

1. กำไรขาดทุนสะสม จัดสรรแล้ว
– สำรองตามกฏหมาย หมายถึง สำรองที่กันไว้จากกำไรสุทธิประจำปีตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์
– อื่นๆ หมายถึง จำนวนที่จัดสรรจากกำไรสะสม เพื่อการใดๆตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ให้แสดงเป็นแต่ละประเภท เช่น เพื่อรักษรระดับเงินปินผล เพื่อขยายกิจการหรือตามเงื่อนไขของภาระผูกฟัน
2. กำไรขาดทุนสะสมยังไม่ได้จัดสรร หมายถึง กำไรสะสมและกำไรสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันที่คงเหลือจากการจัดสรรในกรณีที่มียอดดุลสุทธิเป็นผลขาดทุนสะสม ให้แสดงจำนวนเงินไว้ในเครื่องหมายวงเล็บและเรียกเป็น “ขาดทุนสะสม”

 

(Visited 1,144 times, 1 visits today)
 
https://xn--12cmjl1dch7jsceee8bzx.com/%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b9%84%e0%b8%a3%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%a1-2

Leave a Comment Cancel Reply

Exit mobile version